If you want to register as non-corporate user,
please use our application.

Līgums

 1. Līgumslēdzējas puses:
Iznomātājs: Nomnieks:
SLYFOX SIA Vārds, Uzvārds
40203025969 Personas kods
LV40203025969 Dzimšanas datums
Kungu iela 8, Rīga, LV-1050 Adrese
Vladimirs Reskājs, Valdes loceklis Tālrunis
+(371) 27 33 27 33 Mobilais tālrunis
LV70NDEA0000084839857 E-pasts
Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
NDEALV2X  
 1. Termini

 • 2.1 Nomnieks – Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgumā (turpmāk – Līgums) norādītā rīcībspējīgā fiziskā persona, kas ir sasniegusi 21 gada vecumu, kam ir B kategorijas vadītāja apliecība un braukšanas stāžs nav mazāks par 2 gadiem. Ikreiz, kad Nomnieks reģistrējas automašīnas meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas sistēmā (turpmāk - Mobilā lietotne) un sāk izmantot ar degvielu darbināmu automašīnu (turpmāk – Automašīna), viņš/viņa ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības lietot Automašīnu saskaņā ar Līguma un nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem.
 • 2.2 Iznomātājs – līgumslēdzēja Puse, kas šajā Līgumā norādīta kā Iznomātājs.
 • 2.3 Puses – Iznomātājs un Nomnieks kopā, katrs atsevišķi – Puse, ja netiek konkrēti apzīmēts kā viens no tiem.
 • 2.4 Līgums – šis Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums starp Iznomātāju un Nomnieku, kas satur šī Līguma nosacījumus, Noteikumus (Pielikums A), Līgumsodu uzskaitījumu (Pielikums B) un Privātuma politiku (Pielikums C).
 • 2.5 Noteikumi – Nomas un Automašīnas koplietošanas (car sharing) pakalpojumu (turpmāk - Pakalpojums) sniegšanas noteikumi, ko Nomnieks apstiprinājis, noslēdzot šo Līgumu, un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, un kuri pievienoti Līguma Pielikumā A.
 • 2.6 Automašīna – ar degvielu darbināma Automašīna, ko Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanai un izmantošanai saskaņā ar Līgumā un Noteikumos noteikto kārtību un noteikumiem.
 • 2.7 Automašīnas izmantošanas laiks - sākas no brīža, kad Automašīna ir atslēgta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Sākt braukšanu”, un beidzas, kad Automašīna ir nogādāta Mobilajā lietotnē un Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā, un Automašīnas noma ir izbeigta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Beigt braukšanu”. Maksimālais vienas nomas periods ir 24 stundas.
 • 2.8 Automašīnas sistēma – Automašīnā uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē un nodod Iznomātājam informāciju par Automašīnas atrašanās vietu, Automašīnas nobraukto attālumu, Automašīnas izmantošanas laiku, kā arī citus datus attiecībā uz Automašīnu un tās izmantošanu.
 • 2.9 Līgumsodu uzskaitījums – uzskaitījums ar Līgumsodiem par Līguma (tai skaitā, bet ne tikai Noteikumu) neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pievienots Līguma Pielikumā B.
 • 2.10 Darba laiks – Iznomātāja darba laiks, t. i. laiks no 09.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktos citus izņēmumus.
 • 2.11 Cenrādis – izmaksas par Automašīnas nomu un Pakalpojumiem, kā arī pārējās izmaksas, kas visas ir norādītas Mobilajā lietotnē.
 • 2.12 Mobilā lietotne – Iznomātājam piederoša Automašīnas meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas un pārējo Pakalpojumu sistēma, kas tiek pārvaldīta ar viedtālruņa palīdzību. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt no App Store vai Google Play platformām.
 • 2.13 Pakalpojumi – Automašīnas koplietošanas (car sharing) Pakalpojumi, ko nodrošina Iznomātājs, kas ietver Automašīnas uzturēšanas (kapitālie un tekošie remonti, tehniskā apkalpošana) pakalpojumus, Automašīnas turētāja obligāto civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un Automašīnas apdrošināšanu (KASKO), visus Automašīnas ekspluatācijai nepieciešamos materiālus (piemēram, eļļa, logu mazgāšanas šķidrums, degviela u.c.).
 • 2.14 Atrašanās vieta – Automašīnas atrašanās vieta, no kuras Nomnieks paņem Automašīnu un kur to nodod atpakaļ. Atrašanās vietu saraksts ir norādīts Mobilajā lietotnē.
 • 2.15 Mājas teritorija – pilsēta, kuras robežās Automašīnu var iznomāt un atgriezt. Šajā Līgumā Mājas teritorija ir Rīga.
 • 2.16 Nomas maksa – maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pakalpojumiem, saskaņā ar izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē.
 1. Līguma priekšmets
 • 3.1 Saskaņā ar šo Līgumu, Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomniekam nomas tiesības uz laiku izmantot un lietot Automašīnu, nodrošinot Pakalpojumus, un Nomnieks apņemas izmantot Automašīnu saskaņā ar Līgumā norādītajiem Noteikumiem, kā arī maksāt Nomas maksu. Maksimālais vienas nomas periods ir 24 stundas.
 • 3.2 Noslēdzot šo Līgumu, Iznomātājs apstiprina Nomnieka lietotāja vārdu Mobilajā lietotnē. Nomnieks apņemas aizsargāt izvēlēto Mobilās lietotnes lietotāja vārdu, paroles datus un apņemas informēt Iznomātāju, ja tie tiek pazaudēti vai mainīti. Nomnieks ir atbildīgs par šo datu drošību.
 • 3.3 Automašīnas rezervāciju pārvaldīšanas kārtība, Automašīnas izmantošanas kārtība, Automašīnas apskates nosacījumi, Automašīnas defektu un nesavienojamības noteikumi un pārējie ar Automašīnas nomu un Pakalpojumiem saistītie nosacījumi ir noteikti Noteikumos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un publicēti Mobilajā lietotnē.
 • 3.4 Pēc Līguma noslēgšanas Nomniekam ir tiesības veikt darbības saistībā ar Automašīnas rezervēšanu, izmantojot Mobilo lietotni. Šis Līgums ir uzskatāms par vienošanos starp Iznomātāju un Nomnieku, kas apliecina, ka Iznomātāja un Nomnieka darbībām, kas veiktas, izmantojot Mobilo lietotni, ir tāds pats obligāts juridisks spēks kā parakstam uz rakstiskiem dokumentiem, un tie var tikt izmantoti kā pierādījums tiesā vai citā strīdu risināšanas institūcijā.
 • 3.5 Katrai Automašīnai ir Automašīnas aizdedzes atslēga, Automašīnas reģistrācijas apliecība, līgums par apdrošināšanu, apdrošināšanas noteikumi un Statoil degvielas karte.
 • 3.6 Pirms sākt lietot Automašīnu, Nomniekam Automašīna ir jāapskata, jāpārbauda, vai nav redzamu bojājumu, ārēji redzamu vai citādi konstatējamas neatbilstības, vai netrūkst kāds no 3.5. punktā norādītajiem Automašīnas piederumiem, un, ja tas tiek atklāts, Nomniekam jāinformē Iznomātājs Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka visi bojājumi un neatbilstības radušās laikā, kad Nomnieks izmantojis Automašīnu, un Nomnieks ir atbildīgs par šiem bojājumiem.
 • 3.7. Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks var novietot Automašīnu jebkurā ceļu satiksmes noteikumos atļautā vietā. Nomu ir atļauts pabeigt, novietojot Automašīnu Atrašanās vietā RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“.
 • 3.8 Pēc Automašīnas izmantošanas Nomniekam ir jānovieto Automašīna Līgumā norādītajā Atrašanās vietā un tādā stāvoklī, kādā Nomnieks saņēmis Automašīnu, ņemot vērā Noteikumos norādīto parasto nolietojumu.
 1. Automašīnas ekspluatācijas apstākļi
 • 4.1. Nomniekam jālieto Automašīna atbilstoši tās uzdevumam, ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību, nepārkāpjot Noteikumu un ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 • 4.2. Nomniekam jāievēro Automašīnas ekspluatācijas prasības, Automašīnas ražotāja norādījumi un ieteikumi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ceļu satiksmes noteikumi un pārējo piemērojamo normatīvo aktu prasības. Nomnieks apņemas ievērot arī Automašīnas ekspluatācijas prasības, kas, pat ja tās nav minētas iepriekš, tiek uzskatītas par parastām šādu lietu lietošanā.
 • 4.3. Nomniekam ir nekavējoties jāinformē Iznomātājs un attiecīgās valsts iestādes (piemēram, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.) gadījumā, ja Automašīna pazudusi, iznīcināta, sabojāta vai salūzusi, kā arī ja radušies apstākļi, kas kavē Automašīnas izmantošanu, lietošanu un parastu ekspluatāciju.
 1. Nomnieka atbildība
 • 5.1. Automašīna uzskatāma par paaugstinātas bīstamības avotu, līdz ar to visā Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks uzņemas atbildību, kas pielīdzināma. Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildībai.
 • 5.2. Nomnieks nav atbildīgs par Automašīnas bojājumiem, kas radušies agrākas Automašīnas ekspluatācijas vai tās parasta nolietojuma seku rezultātā, ja Nomnieks nekavējoties informējis Iznomātāju pirms Automašīnas izmantošanas laika uzsākšanas par to, kas liedz Nomniekam izmantot Pakalpojumus, uzņemot un nosūtot bojājumu, nepareizas izmantošanas vai defektu attēlus ar Mobilās lietotnes palīdzību, un ir īstenojis Iznomātāja sniegtos norādījumus.
 • 5.3. Gadījumā, ja Automašīnas izmantošanas laikā Automašīna tiek bojāta vai nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju), tiek pazaudēti vai sabojāti Automašīnas piederumi (piemēram, aizdedzes atslēga), Nomniekam ir jāmaksā Iznomātājam Līgumā paredzētais līgumsods un jāatlīdzina Iznomātājam visi zaudējumi un izmaksas, ja tos nesedz apdrošināšanas sabiedrība, kas Automašīnu apdrošinājusi. Ja Automašīna tikusi bojāta, iznīcināta vai nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju) tādēļ, ka Nomnieks pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai citus ar ceļu satiksmi un ceļu drošību saistītus normatīvos aktus, Nomniekam ir pilnībā jāatlīdzina visi Iznomātājam nodarītie zaudējumi un izmaksas.
 • 5.4. Gadījumā, ja pēc Automašīnas lietošanas tā ir netīrāka, kā pēc parastas ekspluatācijas (gan interjers, gan no ārpuses), Nomniekam ir jāatlīdzina Automašīnas mazgāšanas un interjera tīrīšanas izmaksas.
 • 5.5. Gadījumā, ja Automašīnas lietošanas laikā Nomnieka vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas radušies no šādas Automašīnas lietošanas, Automašīna tiek konfiscēta, aizturēta vai jebkādas citas tiesības uz Automašīnu tiek zaudētas vai ierobežotas, Nomniekam ir jāizpilda visi pārējie Līguma noteikumi, kas saistīti ar Automašīnu, kamēr Automašīna tiek atgriezta Iznomātājam. Nomniekam ir jāatlīdzina visi Iznomātāja zaudējumi un izmaksas, kas radušies šajā Līguma punktā norādīto apstākļu iestāšanās dēļ.
 • 5.6. Nomniekam ir jāpilda Automašīnu apdrošinājušās apdrošināšanas sabiedrības noteikto apdrošināšanas noteikumu prasības. Apdrošināšanas noteikumi atrodas katrā Automašīnā.
 • 5.7. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumiem. Ja trešās personas vēršas pret Iznomātāju saistībā ar jebkādu Nomnieka rīcību Automašīnas izmantošanas laikā, Iznomātājs informē Nomnieku par šādu faktu. Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā ir jāatlīdzina Iznomātājam nodarītie zaudējumi un izmaksas, kuras radušās sakarā ar Nomnieka rīcību. Gadījumā, ja Nomnieks ekspluatē Automašīnu nepareizi vai jebkādā citā veidā pārkāpj šo Līgumu, kā rezultātā Iznomātājam nodarīti zaudējumi un izmaksas (piemēram, jāmaksā maksājumi vai sodi valsts institūcijām u.c.), Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam šādi zaudējumi un izmaksas.
 • 5.8. Gadījumā, ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līgumu un sniedz nepareizus apliecinājumus, līdz ar citiem zaudējumiem un izmaksām Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātāja zaudējumi un izmaksas, kas radušies sakarā ar parāda piedziņu vai citām darbībām, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, bet ne tikai maksa par juridiskajiem pakalpojumiem un parāda piedziņas izmaksas.
 1. Samaksas noteikumi
 • 6.1. Nomniekam pirmo reizi pieslēdzoties Mobilajai lietotnei, tiek piešķirts tarifs ar pašrisku bojājumiem EUR 300 (trīs simti) apmērā. Pēc tam tarifu un pašrisku bojājumiem var mainīt Mobilajā lietotnē. Nomnieks saskaņā ar izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē, kas ir spēkā Automašīnas rezervēšanas brīdī, maksā Nomas maksu par Automašīnas izmantošanu
 • 6.2. Pēc Automašīnas izmantošanas laika vai 24 stundu nomas perioda beigām, Nomniekam ir nekavējoties jāveic norēķins par Automašīnas lietošanu saskaņā ar šo Līgumu, izmantojot Mobilajā lietotnē reģistrēto maksājumu karti. Nepārtraukti izmantojot Automašīnu tādu laika posmu, pēc kura tiek sasniegts maksimālais viena nomas perioda apmērs (Līguma 3.1. apakšpunkts), Nomniekam ir nekavējoties jāveic norēķins par Automašīnas izmantošanas laiku, neskatoties uz faktu, ka Automašīnas noma joprojām turpinās. Nomnieks apliecina, ka viņam/viņai ir tiesības izmantot maksājumu karti, kuru viņš/viņa ir reģistrējis Mobilajā lietotnē, un ka maksājumu kartē ir pieejami pietiekami līdzekļi, lai norēķinātos par Iznomātāja sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu. Mobilajā lietotnē reģistrētajai maksājumu kartei ir jāļauj veikt automātisku naudas noņemšanu no ar maksājumu karti saistītā konta. Iznomātājam ir tiesības automātiski noņemt Līgumā norādīto summu, ja Automašīnai radīti bojājumi Nomnieka vainas dēļ un Nomniekam ir pienākums segt citus zaudējumus, izmaksas un maksāt sodus saskaņā ar Līgumu. Ar šo Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs var rezervēt līdzekļus līdz pat kopējai aplēstai izmaksu un zaudējumu summai un noņemt jebkuras summas, ko Nomnieks ir parādā saskaņā ar Līgumu, no Mobilajā lietotnē reģistrētās maksājumu kartes. Taču, ja naudas rezervēšana neizdodas vai iepriekš minētajā maksājumu kartē nav pietiekamu līdzekļu, jaunu Automašīnas rezervāciju nevar veikt un konts Mobilajā lietotnē tiek uz laiku bloķēts, kamēr summa tiek samaksāta un tiek veikti visi norēķini par Līguma, Noteikumu, Līgumsodu uzskaitījuma un Cenrāža ietvaros aprēķinātajiem maksājumiem.
 • 6.3. Maksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Mobilajā lietotnē un Automašīnas sistēmā esošajiem datiem. Nomas maksā ir iekļauta Automašīnas novietošana visās RP SIA Rīgas Satiksme pārvaldībā esošajās autostāvvietu zonās. Tās ir A, B, C, D, R zonas. Ja Nomniekam nepieciešams īslaicīgi novietot Automašīnu citā vietā/zonā, kur tiek iekasēta atsevišķa maksa par stāvvietu, Nomnieks par Automašīnas novietošanu stāvvietā maksā patstāvīgi.
 • 6.4. Gadījumā, ja Nomnieks nesamaksā jebkādas Līgumā paredzētās summas, neveic norēķinu vai neatgriež Automašīnu Līgumā vai Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā, vai jebkādu citu Līguma vai Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei un bloķēt Automašīnas lietošanu (bloķēt Automašīnas aizdedzi), kamēr visi Nomnieka pārkāpumi ir novērsti.
 1. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
 • 7.1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad tas ir parakstīts Mobilajā lietotnē, un ir spēkā nenoteiktu laiku.
 • 7.2. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu e-pastā vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš.
 • 7.3. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties apturēt Līguma izpildi, atcelt Nomnieka rezervācijas un bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, ja Nomnieks neievēro Līgumu un Noteikumus.
 • 7.4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot Nomniekam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Nomnieks būtiski pārkāpj Līgumu. Par šādu būtisku Līguma pārkāpumu tiek uzskatīts sekojošais, bet ne tikai, jebkuras maksājamās summas samaksas kavējums ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, atkārtota jebkuru šajā Līgumā paredzēto saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, gadījumā, ja Nomnieks lieto Automašīnu, neievērojot Noteikumus, vai apzināti veic nelikumīgas darbības, kas kaitē vai var kaitēt Automašīnas, tās sistēmu un Mobilās lietotnes darbībai.
 • 7.5. Līguma izbeigšana neietekmē to Līguma noteikumu spēkā esamību, kas attiecas uz strīdu atrisināšanas kārtību un citiem noteikumiem, ja šādi noteikumi pēc to būtības paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas.
 • 7.6. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt Līguma izpildi, atcelt Nomnieka rezervācijas un bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, ja Nomnieks neievēro Līgumu un Noteikumus. Tāpat, ja Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu vai Noteikumus, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Nomniekam atgriezt Automašīnu tuvākajā Atrašanās vietā Iznomātāja noteiktā termiņā. Ja Nomnieks nepiekrīt vai neizpilda Iznomātāja prasību Iznomātāja noteiktajā termiņā, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka piekļuvi Mobilajai lietotnei, traucēt Automašīnas izmantošanu (bloķēt Automašīnas iedarbināšanu), neļaut Nomniekam turpināt izmantot Automašīnu, un Iznomātāja darbiniekam ir tiesības paņemt Automašīnu bez Nomnieka informēšanas.
 1. Vispārīgie noteikumi
 • 8.1. Puses vienojas, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nodot visas no šī Līguma izrietošās tiesības un saistības jebkurai trešajai personai, informējot Nomnieku Mobilajā lietotnē.
 • 8.2. Puses vienojas, ka šis Līgums, kad apstiprināts Mobilajā lietotnē, tiek uzskatīts par noslēgtu, spēkā esošu un tam ir tādas pašas juridiskas sekas kā uz papīra parakstītam Līgumam. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar Nomnieka reģistrēšanos Mobilajā lietotnē. Līgums (ieskaitot Noteikumus) ir abām Pusēm saistošs dokuments.
 • 8.3. Gadījumā, ja tiek pasludināts, ka jebkurš šī Līguma noteikums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai jebkāda cita iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, pārējie šī Līguma noteikumi pilnībā saglabā spēku.
 • 8.4. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet vai ir saistīta ar šo Līgumu, un tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, vispirms tiek risināts savstarpēju sarunu ceļā saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Ja Puses nepanāk vienošanos 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks piedāvājums veikt pārrunas, vai ja jebkura Puse nolemj, ka tālākas sarunas nav lietderīgas, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiek galīgi atrisināts attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā pēc Iznomātāja juridiskās adreses (līgumiskā piekritība). Pēc pieteicēja izvēles jebkuru strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā neesamību vai iztulkošanu, var izšķirt Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā (reģ. nr. 40003762437), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, mutvārdu procesā.
 • 8.5. Šī Līguma noslēgšanu, tā izpildi, izbeigšanu, tiesību normu tulkošanu un strīdu atrisināšanu reglamentē Latvijas Republikas materiālās un procesuālās tiesību normas.
 • 8.6. Šī Līguma noteikumus var mainīt Iznomātājs vienpusēji, informējot Nomnieku par jebkādiem grozījumiem e-pastā (grozītais Līgums jāpublicē Mobilajā lietotnē). Šī iemesla dēļ Nomniekam ieteicams iepazīties ar Līgumu pirms katras Automašīnas nomas sākuma.

Apstiprināti 2017. gada 01.novembrī ar SIA SLYFOX valdes locekļu rīkojumu

 1. NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

 • 1.1. Šajos Nomas un Pakalpojumu sniegšanas Noteikumos (turpmāk – Noteikumi) paredz:
 • 1.1.1. Automašīnas rezervēšanas procedūru;
 • 1.1.2. Automašīnas izmantošanas procedūru;
 • 1.1.3. Prasības un pienākumus Nomniekam Automašīnas rezervēšanas un izmantošanas laikā;
 • 1.1.4. Automašīnas pārbaudes nosacījumus;
 • 1.1.5. Citus nosacījumus attiecībā uz Automašīnas izmantošanu.
 • 1.2. Šajos Noteikumos norādīta informācija, kas nepieciešama, lai rezervētu un izmantotu Automašīnu. Rezervējot un izmantojot Automašīnu, Nomniekam jārīkojas atbilstoši saprātīguma un godīguma kritērijiem, jānodrošina, ka tiek veiktas darbības, kas saistītas ar Automašīnas rezervēšanu un ka Automašīna tiek izmantota tā, kā tas ir paredzēts – ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību.
 • 1.3. Par jautājumiem, kas saistīti ar Līgumu, šiem Noteikumiem vai Automašīnas izmantošanu, Nomnieks var sazināties ar Iznomātāja pārstāvjiem pa tālruni +371 27 33 27 33 (darba laiks katru dienu 00-24) vai e-pastu info@carguru.lv
 • 1.4. Līgumu var noslēgt latviešu un angļu valodā. Pretrunu gadījumā starp latviešu un angļu valodas versijām, noteicošā ir Līguma versija latviešu valodā.
 • 1.5. Turpmāk Noteikumos izmantotie virsraksti, sadaļu, apakšsadaļu nosaukumi un numerācija ir vienīgi teksta labākas uztveres labad, un tie nav jāņem vērā, interpretējot kādu konkrētu punktu.
 1. TERMINI

 • 2.1. Iznomātājs – SIA SLYFOX, reģ. nr. 40203025969, PVN maksātāja numurs LV40203025969, juridiskā adrese Kungu iela 8, Rīga, LV-1050. Līgumslēdzēja puse, kas šajā Līgumā norādīta kā Iznomātājs.
 • 2.2 Nomnieks – Līgumā norādītā rīcībspējīgā fiziskā persona, kas ir sasniegusi 21 gada vecumu, kam ir B kategorijas vadītāja apliecība un braukšanas stāžs nav mazāks par 2 gadiem. Ikreiz, kad Nomnieks reģistrējas Mobilajā lietotnē un sāk izmantot Automašīnu, viņš/viņa ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības lietot Automašīnu saskaņā ar Līguma un Noteikumu nosacījumiem.
 • 2.3 Puses – Iznomātājs un Nomnieks kopā, katrs atsevišķi – Puse, ja netiek konkrēti apzīmēts kā viens no tiem.
 • 2.4 Līgums – Automašīnas nomas un Pakalpojumu līgums, kas noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku un kurā ir ietverti Līguma nosacījumi, šie Noteikumi, Līgumsodu uzskaitījums un Privātuma politika.
 • 2.5 Noteikumi – Nomas un Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kurus, noslēdzot šo Līgumu, ir apstiprinājis Nomnieks, un kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • 2.6 Automašīna — ar degvielu darbināms transportlīdzeklis, ko, saskaņā ar Līgumā minēto procedūru un Noteikumiem, Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanai uz laiku.
 • 2.7 Automašīnas izmantošanas laiks - sākas no brīža, kad Automašīna ir atslēgta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Sākt braukšanu”, un beidzas, kad Automašīna ir nogādāta Mobilajā lietotnē un Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā, un Automašīnas noma ir izbeigta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Beigt braukšanu”.Maksimālais vienas nomas periods ir 24 stundas.
 • 2.8 Automašīnas sistēma – Automašīnā uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē tās atrašanās vietu, nobraukto attālumu, izmantošanas laiku, citus datus par Automašīnu, tās izmantošanu un nogādā tos Iznomātājam.
 • 2.9 Līgumsodu uzskaitījums – Līgumā (tostarp, bet ne tikai Noteikumos) norādītais sodu uzskaitījums par Līguma nepienācīgu izpildi vai neizpildi.
 • 2.10 Darba laiks – Iznomātāja Darba laiks, proti, darbdienās no 9.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās svētku dienas, kā arī citus tajos minētos izņēmumus.
 • 2.11. Atrašanās vieta — Automašīnas stāvvieta, kur Nomnieks saņem un nodod Automašīnu. Atrašanās vietu saraksts ir pieejams Mobilajā lietotnē.
 • 2.12 Cenrādis – izmaksas par Automašīnas nomu un Pakalpojumiem, kā arī pārējās izmaksas, kas norādītas Mobilajā lietotnē. Iznomātājs var vienpusēji mainīt Cenrādi, par to paziņojot e-pastā.
 • 2.13 Mobilā lietotne – Automašīnu meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas un pārējo Pakalpojumu sistēma, kas pieder Iznomātājam un ko pārvalda no viedtālruņa. Mobilo lietotni var lejupielādēt bez maksas no App Store vai Google Play platformas.
 • Nomnieka rīcībā ir jābūt viedtālrunim, kas atbilst Mobilās lietotnes tehniskajām prasībām. Attiecībā uz katru lietojumprogrammas lejupielādi sistēma automātiski pārbauda, vai viedtālrunis atbilst minētajām prasībām; Iznomātājs negarantē to atbilstību. Nomnieks pats nodrošina mobilās datu komunikācijas iespējas un sedz datu pārraides izmaksas, kas maksājamas Nomnieka mobilo pakalpojumu sniedzējam.
 • 2.14 Pakalpojumi – Automašīnas koplietošanas (car sharing) Pakalpojumi, ko nodrošina Iznomātājs, kas ietver Automašīnas uzturēšanas (kapitālie un tekošie remonti, tehniskā apkalpošana) pakalpojumus, Automašīnas turētāja obligāto civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un Automašīnas apdrošināšanu (KASKO), visus Automašīnas ekspluatācijai nepieciešamos materiālus (piemēram, eļļa, logu mazgāšanas šķidrums, degviela u.c.).
 • 2.15. Mājas teritorija — pilsēta, kuras robežās var iznomāt un nodot Automašīnu. Šajā Līgumā un Noteikumos Mājas teritorija ir Rīga..
 • 2.16. Lietotāja konts – Nomnieka profils Mobilajā lietotnē.
 • 2.17. Nomas maksa – maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pakalpojumiem, saskaņā ar izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē.
 1. LIETOTĀJA KONTS UN LIETOTĀJA DATI

 • 3.1. Lai nomātu, rezervētu un izmantotu Automašīnu, Nomniekam:
 1. Mobilajā lietotnē jāievada atbilstošie dati, lai izveidotu Lietotāja kontu; vai

 2. jābūt aktīvam Lietotāja kontam, no kura var veikt akceptēta veida maksājumu.

 • 3.2. Lietotāja kontā Mobilajā lietotnē Lietotāja konta/kredītkartes turētājam un Nomniekam ir jābūt identiskiem, vienai un tai pašai personai. Nomniekam jānodrošina Lietotāja kontā ievadīto personas datu atjaunināšana. Īpaši tas attiecas uz Nomnieka deklarēto/faktisko adresi, e-pasta adresi, mobilā telefona numuru, vadītāja apliecībā ietverto informāciju un kredītkartes informāciju. Ja šie dati ir acīmredzami novecojuši (piem., nav iespējams nosūtīt e-pastu, mobilā telefona numurs nav sasniedzams), Iznomātājs patur tiesības uz laiku bloķēt Nomnieka Lietotāja kontu.
 • 3.3. Nomniekiem ir stingri aizliegts ļaut vadīt Iznomātāja Automašīnas citām personām, kas nav Nomnieki. Īpaši aizliegts izpaust citām personām Nomnieka Lietotāja konta datus (lietotāja vārdu, paroli). Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad minētās citas trešās personas ir arī citi Nomnieki. Par šo nosacījumu neievērošanas katru gadījumu Nomnieks maksā līgumsodu EUR 250 apmērā saskaņā ar Līgumsodu uzskaitījumu. Tas neskar tiesības pieprasīt turpmāku zaudējumu atlīdzināšanu. Tādā gadījumā līgumsodu atskaita no turpmāko zaudējumu summas.
 1. MOBILĀS LIETOTNES IZMANTOŠANA

 • 4.1. Parakstot Līgumu Mobilajā lietotnē, Nomnieks norāda savu e-pasta adresi, kas uzskatāma par Nomnieka identifikācijas kodu.
 • 4.2. Pirmoreiz reģistrējoties Mobilajā lietotnē, Nomnieks izveido paroli, ko izmanto, turpmāk pieslēdzoties Mobilajai lietotnei, reģistrē maksājumu karti, kas tiek pārbaudīta, un samaksā reģistrācijas maksu EUR 1 (viena euro) apmērā no Mobilajā lietotnē reģistrētās kartes, kas ir arī minimālā viena brauciena maksa. Maksājumu kartes pārbaudes laikā var tikt rezervēts papildus EUR 1 (viens euro).
 • 4.3. Iznomātājs Mobilās lietotnes pieslēgšanās datus sniedz vienīgi attiecīgajai privātpersonai - Nomniekam, tāpēc Nomniekam ir jāsaglabā minētie dati, un tos nedrīkst izpaust citām personām.
 • 4.4. Ja Nomnieks nozaudē Lietotāja konta datus un tie kļūst zināmi citām personām, Nomniekam nekavējoties par to jāpaziņo Iznomātājam, lai Iznomātājs varētu bloķēt minēto Lietotāja kontu Mobilajā lietotnē un novērst šo datu ļaunprātīgu izmantošanu. Par Lietotāja konta bloķēšanu Nomnieks saņem paziņojumu. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas, Iznomātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 (astoņās) Darba laika stundās, nosūta Nomniekam jaunus Lietotāja konta datus.
 • 4.5. Nomnieks nodrošina visu saprātīgo drošības pasākumu ievērošanu, tostarp, bet ne tikai pretvīrusu programmu pieslēguma laikā Mobilajai lietotnei, un ir atbildīgs par visām sekām, ko izraisa Nomnieka citu sistēmu nepietiekama drošība.
 • 4.6. Pakalpojumu sniegšanai var rasties ierobežojumi un neprecizitātes, ko Iznomātājs nespēj kontrolēt. Īpaši tas attiecas uz mobilo datu pakalpojumu pieejamību, ko nodrošina mobilo tīklu operatori, uz mobilo tīklu, globālās satelītu navigācijas sistēmas pozicionēšanas pakalpojumiem un interneta piekļuvi. Minētos pakalpojumus iespējams nodrošināt vienīgi attiecīgā mobilo pakalpojumu sniedzēja raidstaciju apkalpošanas zonā. Mobilā tīkla pārklājuma nepieejamība, jo īpaši var liegt piekļuvi Pakalpojumiem tāpēc, ka nedarbojas nepieciešamo datu pārraide. Šos Pakalpojumus var ietekmēt arī atmosfēras traucējumi, topogrāfiskie apstākļi vai šķēršļi (piem., tilti, tuneļi, ēkas). Tas pats attiecas uz globālās satelītu navigācijas sistēmas pozicionēšanas pakalpojumiem. Papildu ierobežojumi (piem., tīkla pārslodze) var būt arī interneta izmantošanai. Turklāt tīkla īslaicīgu nepietiekamību var izraisīt mobilo vai fiksēto tīklu vai interneta pakalpojumu slodzes maksimumi.
 • Traucējumus var radīt arī nepārvaramas varas apstākļi, tostarp streiki, lokauti un valsts iestāžu rīkojumi, kā arī tehniski un citi pasākumi (piem., remonts, uzturēšana, programmatūras atjaunināšana, uzlabojumi), ko veic Iznomātāja, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un satura nodrošinātāju, kā arī tīklu operatoru iekārtās un kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstošus vai uzlabotus pakalpojumus. Mobilās lietotnes Pakalpojumu izmantošanu var ietekmēt arī ierobežojumi un neprecizitātes, kas rodas savietojamās ierīces Mobilās lietotnes nepieejamības vai traucējumu dēļ (piem., nepārvaramas varas apstākļu dēļ vai tādu tehnisku vai citu pasākumu dēļ kā mobilās lietojumprogrammas apkope, programmatūras atjaunināšana un uzlabojumi Mobilajā lietotnē).
 • 4.7. Ja tiek pārkāpta Mobilās lietotnes izmantošanai nepieciešamās programmatūras un datu drošība, Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma nodrošina Nomniekam jaunu paroli, kura Nomniekam nekavējoties ir jānomaina.
 • 4.8. Aizliegts nolasīt un kopēt Mobilo lietotni vai manipulēt ar to, izmantojot informācijas tehnoloģiju. Šā nosacījuma neievērošanas gadījumā Līgums ar Nomnieku tiek nekavējoties pārtraukts, un Nomnieks sedz visus zaudējumus, kas radušies tā neizpildes dēļ, ja tādi ir.
 • 4.9. Tiesību aktos noteiktajā apjomā Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies viedtālruņa, kurā ir pieejama Mobilā lietotne zādzības dēļ, īpaši ja tāpēc ir kļuvusi iespējama Iznomātāja Automašīnas zādzība vai ļaunprātīga izmantošana.
 1. REZERVĒŠANAS VADĪBAS PROCEDŪRA

 • 5.1. Rezervēšanu veic, izmantojot Mobilo lietotni. Iepriekšēja rezervēšana ir iespējama 20 minūtes pirms Automašīnas paredzētās izmantošanas sākuma. Lai veiktu rezervēšanu, jārīkojas šādi:
 • 5.1.1. jāpieslēdzas Mobilajā lietotnē;
 • 5.1.2. jāizvēlas vēlamo Automašīnu;
 • 5.1.3. jāapstiprina Automašīnas rezervēšana.
 • 5.2. Rezervēšanas apstiprinājums parādās uz Nomnieka viedtālruņa displeja.
 • 5.3. Ja Nomnieks nesāk izmantot Automašīnu 20 minūtes pēc rezervēšanas apstiprinājuma, Automašīnas rezervācija tiek automātiski atcelta.
 • 5.4. Automašīnas izmantošanas laikposmu, par kuru Nomniekam jāmaksā Nomas maksa, aprēķina no brīža, kad Nomnieks atslēdzis rezervēto Automašīnu, līdz brīdim, kad Automašīnas noma izbeigta, izmantojot Mobilo lietotni, un tā ir atstāta šo Noteikumu 6.3.8. apakšpunktā norādītajā Atrašanās vietā. Rezervētās Automašīnas maksimālais vienas nomas periods ir 24 stundas.
 1. AUTOMAŠĪNAS IZMANTOŠANAS PROCEDŪRA

 • 6.1. Norādījumi par Automašīnas lietošanu un izmantošanu
 • 6.1.1. Automašīnu atslēdz Nomnieks ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties pogu „Sākt braukšanu”.
 • 6.1.2. Ikreiz pirms sākt Automašīnas izmantošanu (pirms iedarbināt dzinēju) Nomniekam jāpārbauda Automašīna (gan interjers, gan ārpuse), jāpārliecinās, vai riepas ir atbilstoši piepumpētas, vai degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas līmenis (25% vai vairāk), tāpat arī jāpārbauda, vai nav redzamu Automašīnas vai tās aprīkojuma ārēju bojājumu, defektu un neatbilstību, kuras konstatējot, Nomniekam pirms Automašīnas izmantošanas tās jānofotografē un pa tālruni vai Mobilo lietotni nekavējoties jāinformē Iznomātājs (izmantojot Iznomātāja Mobilo lietotni, izvēlieties attiecīgo komandu uz viedtālruņa ekrāna).
 • 6.1.3. Automašīnā Nomnieks atradīs aizdedzes atslēgu, Automašīnas lietošanas instrukciju un apdrošināšanas dokumentus. Nomnieks pārbauda, vai ir visi dokumenti, kas norādīti instrukcijā, kā arī Automašīnas papildpiederumi un aprīkojums. Ja kāda no minētajām lietām nav vai tās ir bojātas, ar defektiem un neatbilstošas, pirms izmantot Automašīnu Nomniekam nekavējoties par to jāinformē Iznomātājs, zvanot uz +371 27 33 27 33 (darba laiks katru dienu 00-24) vai izvēloties attiecīgo komandu uz viedtālruņa ekrāna, izmantojot Iznomātāja Mobilo lietotni.
 • 6.1.4. Automašīnas lietošana jāuzsāk tā, kā ir norādīts šo Noteikumu 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minētajā instrukcijā, kā arī pārējos Līguma un Noteikumu punktos.
 • 6.1.5. Īslaicīgas apstāšanās gadījumā Automašīnu aizslēdz un atslēdz, izmantojot Mobilo lietotni.
 • 6.1.6. Pēc Automašīnas izmantošanas Nomniekam Automašīna jānovieto Atrašanās vietā, kas norādīta Mobilajā lietotnē, šādās zonās: RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“. Automašīnu nodod ne vēlāk kā 5.4. apakšpunktā minētā maksimālā perioda beigās, kas sākas rezervētās Automašīnas izmantošanas uzsākšanas brīdī, vai veic apmaksu Mobilajā lietotnē un turpina Automašīnas izmantošanu.
 • 6.1.7. Ierodoties šo Noteikumu 6.1.6. apakšpunktā norādītajā vietā un, izkāpjot no Automašīnas, Nomnieks Iznomātāja Mobilajā lietotnē izvēlas komandu „Beigt braukšanu”. Nomnieks pārliecinās, ka Automašīna novietota atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un drošības prasībām, Automašīnai nav ārēju un iekšēju bojājumu, degvielas tvertnē ir vairāk nekā 25 % degvielas, Automašīnā nav atstātas Nomnieka mantas, Automašīnas atslēgas un dokumenti atrodas Automašīnā, Automašīnas interjers ir uzkopts un tajā neatrodas atkritumi.
 • 6.2. Degviela
 • 6.2.1. Katrā Automašīnā atrodas Circle K degvielas karte, kas ir Iznomātāja īpašums. Automašīnas uzpildīšanu Nomnieks veic patstāvīgi, jebkurā Circle K degvielas uzpildes stacijā, izmantojot Circle K degvielas karti. Degvielas cena ir iekļauta Nomas maksā par Pakalpojumu, ko saskaņā ar Līgumu Nomnieks maksā Iznomātājam. Automašīna ir jāuzpilda tikai tad, ja tvertnē ir atlicis mazāk nekā 25 % degvielas.
 • 6.2.2. Degvielas karti aizliegts izmantot citu transportlīdzekļu vai tvertņu uzpildīšanai. Ja Nomnieks pārkāpj šo noteikumu, Iznomātājs vienmēr informē policiju par degvielas piesavināšanos. Nomnieks arī atlīdzina Iznomātājam par nelikumīgi izmantoto degvielu un papildus tam samaksā līgumsodu, kas norādīts pielikumā.
 • 6.2.3. Nomnieks gādā par degvielas kartes drošību un pēc lietošanas atstāj to Automašīnā, un kartes nozaudēšanas gadījumā nekavējoties par to informē Iznomātāju un atlīdzina ar nozaudēšanu saistītos zaudējumus un izdevumus.
 • 6.2.4. Ja degvielas līmenis Automašīnā samazinās līdz 25% no tvertnes apjoma, Nomnieks uzpilda Automašīnu tuvākajā Statoil degvielas uzpildes stacijā, kurai pieder degvielas karte. Degvielas kartes PIN kods norādīts uz kartes.
 • 6.3. Automašīnas izmantošanas citi noteikumi
 • 6.3.1. Nomnieks nodrošina, ka Automašīna tiek izmantota Līguma noteikumos paredzētajam nolūkam, atbilstoši ražotāja ieteikumiem un lietošanas instrukcijām, kā arī ceļu satiksmes noteikumiem un citu Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
 • 6.3.2. Nomniekam nav tiesību izmantot Automašīnu ātrumsacīkstēm, citiem sporta veidiem vai citiem sportiskiem mērķiem, kā arī izmantot Automašīnu pastāvīgā palielinātas slodzes režīmā (smagu kravu pārvadāšanai utt.), mērķiem, kuriem Automašīna nav piemērota, un tādu darbību veikšanai, kas ir aizliegtas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 • 6.3.3. Nomniekam nav tiesību izmantot Automašīnu testa braucieniem, braukšanas apmācībai vai cilvēku pārvadāšanai komerciāla labuma gūšanai.
 • 6.3.4. Nomniekam nav tiesību izmantot Automašīnu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai.
 • 6.3.5. Nomniekam jānodrošina, ka Automašīnā netiek smēķēts, un, ja Automašīnā paredzēts pārvadāt dzīvniekus, tiem jāatrodas īpaši pielāgotās kastēs, un ir jāpārliecinās, ka Automašīna nav kļuvusi netīra pēc dzīvnieku pārvadāšanas. Ja Automašīnā smēķē vai pārvadā dzīvniekus, neievietojot tos īpašās pārvadāšanai paredzētās kastēs, vai arī tiek pārkāpta noteiktā procedūra, Nomnieks maksā Iznomātājam Līgumsodu saskaņā ar Līgumsodu uzskaitījumu.
 • 6.3.6. Nomniekam nav tiesību pārvadāt vairāk pasažieru, nekā atļauts Automašīnas reģistrācijas apliecībā.
 • 6.3.7. Pat novietojot Automašīnu stāvvietā uz īsu laiku, Nomniekam jāpārliecinās, ka ir izslēgtas gaismas un mūzikas atskaņotājs, logiem un lūkai ir jābūt aizvērtiem, un visām slēdzenēm jābūt aizslēgtām, izmantojot Mobilo lietotni.
 • 6.3.8. Pēc Automašīnas izmantošanas laika beigām, nomu ir atļauts pabeigt, novietojot Automašīnu Atrašanās vietās RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“.
 • 6.3.9. Nomnieks nodrošina, ka Automašīna netiek novietota privātās stāvvietās, pagalmos un stāvvietās, kas rezervētas trešo personu transportlīdzekļiem. Nomnieks nodrošina, ka Automašīna netiek atstāta vietās, kur transportlīdzekļu stāvēšanu aizliedz ceļa zīmes un marķējums. Nomniekam nav tiesību atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas zīmes „Apstāties aizliegts” un „Stāvēt aizliegts”, kā arī jebkādā citā veidā pārkāpt Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus. Nosacījumu, kas aizliedz atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas zīmes „Apstāties aizliegts” un „Stāvēt aizliegts” , piemēro visos gadījumos, kad zem minētajām zīmēm izvietotas papildzīmes, ar kurām precizē vai ierobežo zīmju darbību, proti, Nomniekam nav tiesību atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas šīs zīmes un zem kurām ir izvietotas papildzīmes, ar ko precizē vai ierobežo ceļa zīmju darbības laiku. Nomnieks ir atbildīgs par ceļu satiksmes noteikumu un citu Latvijas Republikas tiesību aktu šī Līguma un šo Noteikumu pārkāpšanu, atstājot Automašīnu neatļautā vietā. Nomnieks, kurš Automašīnas nomas laikā to novieto maksas stāvvietās, pats apmaksā stāvvietu.
 • 6.3.10. Stingri aizliegts skenēt, kopēt, mainīt vai dzēst Automašīnas sistēmas datus vai mēģināt to darīt.
 1. AUTOMAŠĪNAS LIETOŠANAS IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI
 • 7.1. Nomniekam ir pienākums atdot Automašīnu tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Nomnieks saņēma Automašīnu, ņemot vērā parasto nolietojumu. Lai noteiktu, vai Automašīnas nolietojums ir parasts, Puses apņemas izmantot Latvijas Pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas un Latvijas Līzinga devēju asociācijas sagatavotās vadlīnijas, kas ir publicētas asociācijas tīmekļa vietnē: http://www.autoasociacija.lv/files/konsolideta_instrukcija_nolietojumam.pdf (šīs vadlīnijas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī valsts tehniskās apskates noteikumu prasības. Papildus citiem bojājumiem par parastu nolietojumu netiks uzskatīti šādi bojājumi:
 • 7.1.1. salauztas, deformētas vai kā citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas;
 • 7.1.2. darba kārtībā neesošas ierīces un aprīkojums;
 • 7.1.3. iespiedums korpusā, saplaisājusi krāsas kārta un būtiski skrāpējumi (krāsas kārtas bojājums līdz pat gruntējumam);
 • 7.1.4. krāsas kārtas nolietojums intensīvas Automašīnas mazgāšanas un tīrīšanas rezultātā;
 • 7.1.5. sliktas kvalitātes remontdarbi un defekti, kas radušies šādu sliktas kvalitātes remontdarbu rezultātā;
 • 7.1.6. saplaisājis Automašīnas priekšējais stikls;
 • 7.1.7. priekšējā stikla skrāpējumi, kas radušies neatbilstošas Automašīnas lietošanas un tīrīšanas rezultātā;
 • 7.1.8. interjera bojājumi, piemēram, dedzināšanas pēdas vai traipi uz sēdekļiem, salauztas priekšējā plastmasas paneļa daļas, bagāžnieka vāks, logu atvēršanas mehānisms, utt.
 • 7.1.9. bojāta korpusa ģeometrija.
 • 7.2. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Automašīnas atdošanu, ja vienas nomas perioda laiks pārsniedz 24 stundas, Nomnieks izmanto Automašīnu bīstamā nelikumīgā veidā un neievēro šo Noteikumu un/vai Līguma prasības. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums atdot Automašīnu Iznomātājam, atvedot to uz kādu no šo Noteikumu 6.3.8. punktā minētajām vietām ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis Iznomātāja pieprasījumu (izmantojot Mobilo lietotni vai kādā citā Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautā veidā). Ja Nomnieks savlaicīgi neatdot Automašīnu Iznomātājam, Iznomātājam ir tiesības bloķēt tās kontroli, atgūt Automašīnu un ziņot policijai.
 • 7.3. Ja Nomnieks pēc Automašīnas nomas perioda beigām vai pēc Iznomātāja pieprasījuma šo Noteikumu 7.2. punktā minētajā gadījumā neatdod Automašīnu noteiktā kārtībā, Iznomātajam ir tiesības jebkurā laikā ziņot policijai vai citām trešajām personām par Automašīnas zādzību, kā arī Iznomātājam ir tiesības bloķēt Automašīnas aizdedzes darbību.
 1. AUTOMAŠĪNAS DARBĪBAS KĻŪMES UN BOJĀJUMI

 • 8.1. Ja Automašīna ir sabojājusies, uz vadības paneļa parādās brīdinājuma signāli, ir dzirdamas aizdomīgas blakus skaņas un nav iespējams turpināt drošu Automašīnas lietošanu, Nomniekam nekavējoties ir jāpārtrauc Automašīnas lietošana, jāinformē Iznomātājs pa tālruni par radušos problēmu un jāpilda Iznomātāja norādījumi.
 • 8.2. Ja Automašīna ir bojāta ceļu satiksmes negadījumā vai kādu citu apstākļu rezultātā, Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju un attiecīgās iestādes (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, u.c.), aizpildīt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu un veikt visas nepieciešamās darbības, lai izvairītos vai samazinātu tūlītējus draudus Automašīnas un cilvēku un īpašuma drošībai. Konsultācijām par apdrošināšanu un saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu jāzvana Iznomātāja partnerim apdrošināšanas jautājumos uz tālruņa numuru 8333 vai +37167094077.
 • 8.3. Nomniekam ir tiesības atstāt negadījuma vietu vienīgi, ja:
 • 8.3.1. policija ir pabeigusi datu par negadījumu iegūšanu (vai gadījumos, kad tas nav iespējams, pēc atbilstoša paziņojuma sniegšanas Iznomātājam saskaņā ar šo Noteikumu 8.2. punktu);
 • 8.3.2. konsultējoties ar Iznomātāju ir veikti nepieciešamie pasākumi pierādījumu saglabāšanai un zaudējumu samazināšanai;
 • 8.3.3. Automašīna ir nodota evakuēšanas uzņēmumam vai kā citādi drošā veidā novietota pēc konsultēšanās ar Iznomātāju, vai Nomnieks to ir aizvedis no notikuma vietas.
 • 8.4. Nomniekam ir jānodrošina, lai Automašīna vairs netiktu lietota, ja tā ir bojāta, jo tālāka tās lietošana var radīt vēl lielākus bojājumus, palielināt zaudējumus vai radīt risku satiksmes drošībai.
 • 8.5. Ja šajā Līgumā vai Noteikumos nav noteikti citi termiņi, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam Līgumsodu un citus zaudējumus un izdevumus, kompensācijas, rēķinus un citas summas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
 1. APDROŠINĀŠANAS SEGUMS

 • 9.1. Iznomātāja Automašīnām tiek nodrošināta obligātā civiltiesiskā transporta apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana.
 • 9.2. Nomniekam pirmo reizi pieslēdzoties Mobilajai lietotnei, tiek piešķirts tarifs ar pašrisku bojājumiem EUR 300 (trīs simti). Pēc tam pašrisku bojājumiem var mainīt Mobilajā lietotnē. Ja Iznomātāja Automašīna tiek bojāta laikā, kad to izmanto Nomnieks, vai ja Nomnieks rada Automašīnai bojājumus, Nomniekam saskaņā ar izvēlēto tarifu Mobilajā lietotnē ir pienākums samaksāt pašrisku bojājumiem EUR 0 (nulle) vai EUR 300 (trīs simti) apmērā.
 • 9.3. Neatkarīgi no iepriekš minētā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem, ja tas ir bijis rupji nolaidīgs vai ja zaudējumu nesedz apdrošināšanas polise, ar nosacījumu, ka Nomnieks ir atbildīgs par šādu zaudējumu samaksu saskaņā ar šiem Noteikumiem, Līgumu un Līgumsodu uzskaitījumu. Šajā gadījumā apstākļiem, kādēļ apdrošināšanas sabiedrība nekompensē zaudējumus, nav nekādas nozīmes (beznosacījumu atskaitījums, neapdrošināts gadījums, u.c.).
 • 9.4. Apdrošināšanas sabiedrība zemāk minētajos noteiktos gadījumos pēc atlīdzības izmaksas Iznomātājam ir tiesīga pieprasīt visu izmaksāto summu atmaksu no Nomnieka, ja zaudējumi Iznomātāja Automašīnai ir radušies Nomnieka vainas vai rīcības rezultātā. Nomnieks piekrīt, ka tas ir informēts par gadījumiem, kuros apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības pieprasīt izmaksāto summu atmaksu no Nomnieka, jo īpaši:
 • 9.4.1. Ja zaudējumi Automašīnai tika nodarīti laikā, kad to vadīja persona, kas nav līgumslēdzējpuse starp Iznomātāju un Nomnieku noslēgtajā Līgumā, t. i. vadītājs nav likumīgais lietotājs.
 • 9.4.2. Ja Automašīna tika bojāta, un tās vadītājs pameta negadījuma vietu pirms policijas vai citas kompetentās iestādes pārstāvju ierašanās gadījumos, kad šādu iestāžu klātbūtne negadījuma vietā ir noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
 • 9.4.3. Ja Automašīna tika nozagta, bojāta vai iznīcināta tādēļ, ka nebija aizvērti logi vai jumta lūka, vai nebija aizslēgtas Automašīnas durvis.
 • 9.4.5. Ja Automašīna tika bojāta, jo Nomnieks neievēroja starp Iznomātāju un Nomnieku noslēgtā Līguma prasību droši atstāt iznomāto Automašīnu noteiktās satiksmei paredzētās vietās.
 1. PRASĪBAS PERSONĀM, KAS IZMANTO AUTOMAŠĪNAS, UN NOMNIEKA PIENĀKUMI

 • 10.1. Tiesības saņemt un vadīt Iznomātāja Automašīnas tiek sniegtas vienīgi personām, kuras:
 1. ir sasniegušas vismaz 21 gadu vecumu, kam ir B kategorijas autovadītāja apliecība un braukšanas stāžs nav mazāks par 2 (diviem) gadiem;

 2. visā nomas periodā nēsā līdzi derīgu autovadītāja apliecību un ievēro visus tās noteikumus un prasības, kā arī Līgumu un Noteikumus;

 3. ir saņēmušas Lietotāja kontu Mobilajā lietotnē, kas ticis aktivizēts saskaņā ar Noteikumu 10.2. punktu;

 4. kurām ir aktīvs Mobilās lietotnes konts, kuru Iznomātājs ir oficiāli aktivizējis tā Automašīnu nomai.

 • 10.2. Nomniekiem, kas ir privātpersonas, ir pienākums apstiprināt autovadītāja apliecību saskaņā ar norādījumiem, izmantojot tiešsaistes apstiprināšanas procesu Mobilajā lietotnē.
 • 10.3. Pēc veiksmīgas autovadītāja apliecības apstiprināšanas Iznomātājs aktivizē Nomnieka Lietotāja kontu uz laiku, kas nepārsniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus. Lai aktivizētu Nomnieka Lietotāja kontu uz nākamajiem 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, Nomnieks atkal izmanto tiešsaistes apstiprināšanas procesu, izmantojot Mobilo lietotni saskaņā ar norādījumiem. Autovadītāja apliecībām, kuras nav izsniegtas ES/EEZ/Šveicē, Lietotāja konts tiks aktivizēts uz laiku, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus pēc ierašanās Latvijā. Ja Nomnieks neievēro šo prasību, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka Lietotāja kontu.
 • 10.4. Ja autovadītāja apliecība tiek anulēta vai pazaudēta, tiesības vadīt Iznomātāja Automašīnu tiks nekavējoties apturētas uz apliecības anulēšanas vai neesamības laiku. Tādi paši nosacījumi ir attiecināmi arī uz vadīšanas aizlieguma laiku. Nomniekam ir pienākums bez liekas kavēšanās informēt Iznomātāju par tā braukšanas tiesību spēkā esamības apturēšanu vai ierobežošanu, spēkā esošiem braukšanas aizliegumiem vai autovadītāja apliecības darbības pagaidu apturēšanu.
 • 10.5. Nomnieks Automašīnas vadīšanas laikā nedrīkst būt alkohola (attiecināms pilnīgs alkohola lietošanas aizliegums (0,0‰)), kā arī narkotisko, psihotropo vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē.
 • 10.6. Nomniekam Automašīnas vadīšanas laikā ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus un citas normatīvo aktu prasības Latvijas Republikā.
 • 10.7. Iznomātājs patur tiesības atteikt Nomnieka reģistrēšanu, ja pastāv iemesls uzskatīt, ka viņš/viņa nerīkosies saskaņā ar Līguma un šo Noteikumu prasībām.
 1. NOMNIEKA ATBILDĪBA

 • 11.1. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnu no tās lietošanas sākuma (Noteikumu 6.1.1. punkts) līdz beigām (Noteikumu 6.1.7. punkts), līdz ar to visā Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks uzņemas atbildību, kas pielīdzināma paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildībai. Tas bez ierobežojuma ietver arī Automašīnas, tās atslēgu un aksesuāru (tostarp degvielas kartes) zādzību, bojājumu vai zudumu. Ja Automašīnas apdrošināšanai nav nepieciešamā seguma, tad Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus un izmaksas, kas radušās, ja trešās personas vēršas pret Iznomātāju saistībā ar jebkādu Nomnieka rīcību Automašīnas izmantošanas laikā.
 • 11.2. Jebkurā gadījumā Līgumsodu uzskaitījumā, Līgumā un Noteikumos minēto sankciju piemērošana neatbrīvo Nomnieku no Līgumā un Noteikumos minēto pienākumu izpildes.
 • 11.3. Ja Nomnieks neizmanto kādas Līgumā un Noteikumos minētās tiesības, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām, un daļēja šādu tiesību izmantošana nenozīmē, ka tās nevarēs izmantot arī turpmāk.
 • 11.4. Ja Nomnieks neinformē Iznomātāju par Automašīnas, tās aprīkojuma un dokumentācijas bojājumiem, defektiem un citām neatbilstībām līdz Automašīnas reālās lietošanas brīdim, tas ir atbildīgs par visiem iepriekšminētajiem konstatētajiem bojājumiem, neatbilstībām un defektiem.
 • 11.5. Nomnieks veic Nomas maksu saskaņā ar tarifu, kas ir spēkā uz individuālās nomas gadījuma uzsākšanas brīdi. Nomnieks pirms katras nomas var iepazīties ar attiecīgo tarifu Mobilajā lietotnē. Tarifi un maksājumu summas tiek norādītas maksājumu politikā ar periodiskiem grozījumiem. Visās norādītajās cenās ir iekļauts piemērojamais pievienotās vērtības nodoklis. Maksājums tiek veikts pēc individuālā nomas gadījuma jeb Automašīnas izmantošanas laika izbeigšanas.
 • 11.6. Nomniekam pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums samaksāt tam soda naudu EUR 30 (trīsdesmit) eiro apmērā par Līgumā un Noteikumos minēto pienākumu neizpildi vai pārkāpumu ar nosacījumu, ka Līgumsodu uzskaitījumā vai citos Līguma vai Noteikumu nosacījumos šim pārkāpumam nav noteikts cits atbildības apmērs.
 • 11.7. Ja Nomnieks neievēro Ceļu satiksmes noteikumus un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā rezultātā Iznomātājam ir jāveic papildu darbības (piemēram, Iznomātājam jāpārsūta policijas protokoli, rēķini u.c.), Nomniekam ir pienākums samaksāt Līgumsodu uzskaitījumā noteikto sodu un atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās šī pārkāpuma rezultātā.
 • 11.8. Nomnieks apliecina un piekrīt, ka Iznomātāja rīcībā esošie Nomnieka personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, tiesu izpildītājiem un citām personām maksājumu un parādu piedziņas nolūkā.
 • 11.9. Ja Nomnieks nepilda Noteikumos/Līgumā minētās prasības, tam tiks piemērots Līgumsodu uzskaitījumā un Līgumā noteiktais sods. Nomnieks apliecina, ka šāds sods ir neliels un saprātīgs, un piekrīt, ka tā izmēru nevajag samazināt, jo saskaņā ar Pušu vienošanos, šis ir minimālais sods, un Iznomātājam nav jāpierāda zaudējumi un izmaksas, kas radušies Nomnieka Noteikumos/Līgumā minēto prasību nepildīšanas rezultātā.
 • 11.10. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji veikt Noteikumu grozījumus, nosūtot Nomniekam paziņojumu par šādu grozījumu veikšanu e-pastā. Pēc paziņojuma par Līguma vai Noteikumu vai Līgumsodu uzskaitījuma grozījumiem saņemšanas, Nomnieks izmantos šādus Līguma vai tā Noteikumu grozījumus attiecībā uz iepriekš minētajiem Pakalpojumiem. Ja Nomnieks pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas turpina izmantot Līgumā un Noteikumos minētos Pakalpojumus, tiks uzskatīts, ka tas piekrīt šādiem grozījumiem. Ja Nomnieks nepiekrīt iepriekš minētajiem grozījumiem, tas ne vēlāk kā 4 stundu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas atved Automašīnu uz noteikto Atrašanās vietu, vai atbilstoši pabeidz Automašīnas izmantošanu, izbeidz Līgumā un tā Noteikumos minēto Pakalpojumu izmantošanu un sazinās ar Iznomātāju.
 1. AUTOMAŠĪNAS DEFEKTI, NESAVIENOJAMĪBA UN AR TO SAISTĪTĀ IZNOMĀTĀJA ATBILDĪBA

 • 12.1. Iznomātājs nodrošina, ka Automašīna ir darba kārtībā un gatava ekspluatācijai.
 • 12.2. Automašīnas defekti, kuriem nav un pārskatāmā nākotnē nebūs nekādas ietekmes uz ceļu satiksmes drošību, kā arī defekti, kas nav radušies Iznomātāja veiktas neatbilstošas Automašīnas tehniskās apkopes rezultātā, netiek uzskatīti par defektiem.
 • 12.3. Iznomātājs atbild par Līgumā norādīto saistību izpildi un atlīdzina jebkādus tiešos zaudējumus, kas Nomniekam radušies dēļ Iznomātāja saistību nepienācīgas izpildes. Iznomātājs neatbild par vietējo varas iestāžu vai citu trešo personu veiktām darbībām vai bezdarbības. Iznomātājs neatbild arī par zaudējumiem, kas Nomniekam radušies vai var rasties dēļ neefektīvas Automašīnas izmantošanas, un zaudējumiem, kas radušies, ja Automašīna neattaisno Nomnieka cerības. Jebkurā gadījumā Iznomātājs neatbild par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, un šī Līguma ietvaros atlīdzināto zaudējumu summa nepārsniedz to summu, kuru izmaksātu apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi Iznomātāju.
 • 12.4. Iznomātājs neatbild par Nomniekam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies, ja Nomnieks nav varējis izmantot Automašīnu negadījuma dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus Iznomātāja kontroles.
 • 12.5. Ja Iznomātājs nespēj nodrošināt Nomnieka rezervētās Automašīnas nomu (t.i., rezervētā Automašīna Nomnieka rezervācijas laikā neatrodas Nomnieka izvēlētajā vietā vai Automašīna ir tehniski nepiemērota un nav pieejama ekspluatācijai), un šie apstākļi ir kļuvuši zināmi pirms Automašīnas nomas sākuma, ja vien Puses nav vienojušās savādāk, Nomniekam, par šo faktu informējot Iznomātāju, pēc Iznomātāja izvēles 1) tiek atlīdzināti taksometra izdevumi, par ko puses vienojas pa tālruni (izdevumi tiek atlīdzināti, Nomniekam iesniedzot rēķinu par minēto summu), vai 2) ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā Nomniekam tiek piegādāta cita Automašīna.
 • 12.6. Ja Automašīna sabojājas un turpmāk nevar tikt izmantota pēc tam, kad Nomnieks jau ir sācis lietot Automašīnu, un ja Puses nav vienojušās savādāk, Iznomātājs atgriež Nomniekam visu Nomas maksu, kuru Nomnieks samaksājis par attiecīgo izbraukumu.
 • 12.7. Ja Iznomātājam ir pienākums atgriezt Nomniekam jebkādu summu, ja vien Puses nav vienojušās savādāk, šīs summas tiek atgrieztas uz to pašu maksājumu karti vai bankas kontu, no kura Nomnieks veicis maksājumu.
 • 12.8. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus, par to paziņojot 10 (desmit) kalendārās dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā, izmantojot Mobilo lietotni, un informējot par to Nomnieku e-pasta vēstulē. Nomnieks šos grozījumus pieņem vai noraida. Ja pēc šī paziņojuma Nomnieks turpina izmantot šajā Līgumā un Noteikumos ietvertos Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka tas piekrīt minētajiem grozījumiem. Ja Nomnieks nepiekrīt grozījumiem, tad ir jāsazinās ar Iznomātāju.
 • 12.9. Nekādos apstākļos Iznomātājs neatbild par Nomnieka Automašīnā atstātajām mantām.
 1. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

 • 13.1. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • 13.2. Iznomātājs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un bez ierunām no tās tiek atbrīvots, ja Nomnieks nav iepazinies ar Noteikumiem un Līgumu, lai arī Nomniekam šāda iespēja tikusi nodrošināta.
 • 13.3. Iznomātājs var vienpusēji grozīt Noteikumus un informēt Nomnieku par jebkādiem grozījumiem e-pastā un/vai Mobilajā lietotnē. Šī iemesla dēļ Nomniekam tiek ieteikts iepazīties ar Noteikumiem pirms katras Automašīnas nomas uzsākšanas.
 • 13.4. Ja Latvijas Republikas varas iestādes pieņem lēmumus, ar kuriem tiek mainītas vai no jauna noteiktas nodevas, nodokļi vai citas monetārās saistības, kas iekļautas šajā Līgumā vai Noteikumos, vai Līgumsodu uzskaitījumā saistībā ar maksu par Iznomātāja sniegtajiem Pakalpojumiem un to gala cenu, Iznomātājs ir tiesīgs mainīt Nomas maksu, bet ne vairāk kā to ietekmē mainītie apstākļi. Šādā gadījumā Nomniekam sniegto Pakalpojumu Nomas maksas pārrēķins netiks uzskatīts par grozījumiem Nomas maksā vai Pakalpojuma sniegšanas Noteikumos. Par Līgumā, Noteikumos publicēto informatīvo datu (piemēram, kontaktinformācijas, tālruņu numuru, pakalpojumu nosaukumu, utt.) grozījumiem Iznomātājs iepriekš informē Nomnieku.
 • 13.5. Katra Puse apņemas informēt otru Pusi rakstveidā, izmantojot Mobilo lietotni, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja tiek mainīta adrese vai cita Līgumā norādītā kontaktinformācija.
 • 13.6. Noteikumos izmantotajiem ar lieliem burtiem rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā, izņemot gadījumus, kad šajos Noteikumos skaidri un nepārprotami noteikts savādāk.

Pārkāpums Soda apmērs,EUR Paskaidrojums
1 Neatgriezeniski sabojāta navigācijas ierīce un/vai Automašīnas sistēma Nomnieka vainas dēļ 200 Navigācijas ierīce un Automašīnas sistēma ir neatņemamas Automašīnas sastāvdaļas un būtiskas Iznomātāja darbībai
2 Pazaudēta vai sabojāta aizdedzes atslēga un/vai Automašīnas dokumenti Nomnieka vainas dēļ 200 Pēc nomas pārtraukšanas aizdedzes atslēga un dokumenti jāatstāj Automašīnā
3 Smēķēšana Automašīnas interjerā 100 Profesionāla Automašīnas interjera uzkopšana ir nepieciešama, lai novērstu nikotīna aromātu
4 Soda nauda par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu Automašīnas interjerā 50 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
5 Dzīvnieku transportēšana bez īpaši pielāgotām kastēm Automašīnas interjerā 100 Profesionāla Automašīnas interjera uzkopšana ir nepieciešama, lainoņemtu netīrumus
6 Papildus Automašīnas interjera tīrīšana 150 Profesionāla Automašīnas uzkopšana papildus parastajai uzkopšanai
7 Atkritumu atstāšana Automašīnas interjerā 30 Pēc nomas pārtraukšanas, Automašīnas interjerā nedrīkst atstāt atkritumus, pārtikas produktus, dzērienus, šķidrumus un citus priekšmetus
8 Automašīnas interjers un/vai tā daļas ir bojātas Pilnībā jāatlīdzina visas tīrīšanas un remonta izmaksas Automašīnas interjera rekonstrukcijai var būt nepieciešama profesionāla tīrīšana, remonts un oriģinālās detaļas
9 Ja Automašīnas nomas laikā tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi un/vai citi normatīvie akti, tad paziņojums par pārkāpumu tiek nosūtīts Nomniekam pēc nomas beigām 30 + sods no trešās personas pēc izrakstītās soda kvīts Sods sastāv no Iznomātāja administratīvajiem izdevumiem un papildus Nomniekam ir jāmaksā sods, ko piestāda trešā persona par veiktajiem pārkāpumiem
10 Darbības, kas saistītas ar atkārtotiem paziņojumiem par soda naudām 25 Sods, lai segtu Iznomātāja administratīvos izdevumus
11 Automašīnu vada trešā persona 250 Tikai Nomniekam ir tiesības vadīt Automašīnu
12 Nomnieks atklāja Lietotāja konta datus (lietotāja vārds, parole) citai personai 250 Tikai Nomniekam ir tiesības izmantot Lietotāja konta datus
13 Neveiksmīga vai kavēta informēšana par satiksmes negadījumu 300 Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam nekavējoties jāinformē policiju, citas iestādes (ja nepieciešams) un Iznomātāju
14 Nav ievēroti Iznomātāja vai Iznomātāja operatora sniegtie norādījumi (gadījumā, kad Automašīnai konstatēta tehniska kļūme, bojājumi, avārija, u.c.) 250 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
15 Automašīna tiek bojāta vai iznīcināta satiksmes negadījumā Nomnieka vainas dēļ 500 +Kompensēt visus bojājumus un zaudējumus, ja tos nekompensē apdrošināšanas sabiedrība Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
16 Automašīna tiek nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju) Nomnieka vainas dēļ  Kompensēt visas izmaksas un zaudējumus, ja tos nekompensē apdrošināšanas sabiedrība Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
17 Automašīna nav atstāta lietošanas Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un teritorijā, bet ir Rīgā, un degvielas tvertnē degvielas līmenis ir mazāks par 25 % no degvielas tvertnes 30 Automašīna jātransportē uz tuvāko Atrašanās vietu Rīgā
18 Automašīna nav atstāta lietošanas Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un teritorijā , nav Rīgā, un degvielas tvertnē degvielas līmenis ir mazāks par 25 % no degvielas tvertnes 50 + Automašīnas transportēšanas izmaksas Automašīna jātransportē uz tuvāko Atrašanās vietu Rīgā. Soda naudu sastāda sods un Automašīnas transportēšanas izmaksas.
19 Automašīna tiek vadīta un/vai atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas 500 Automašīnas nedrīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas teritorijas
20 Degvielas daudzuma nesakritība, salīdzinot ielieto degvielas daudzumu ar Automašīnā esošo degvielas daudzumu 50 Ja Nomnieks ir rūpīgs lietotājs, nevajadzētu būt nesakritībai
21 Automašīnas uzpildīšana ar neatbilstošu degvielu 1000 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
22 Degvielas karte tiek izmantota citu transportlīdzekļu uzpildīšanai vai degviela tiek pildīta citos traukos 100 + Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējums un izmaksas Degvielas karte jāizmanto Iznomātāja Automašīnām, citos gadījumos tiks ziņots policijai par degvielas piesavināšanos
23 Pazaudēta vai bojāta degvielas karte 50 + Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējums un izmaksas Sods, lai segtu Iznomātāja administratīvos izdevumus un zaudējumus
24 Automašīnu atstāj nepieņemamā vietā Rīgā 30 + Automašīnas transportēšanas izmaksas Automašīna jāatstāj Rīgas pilsētā, vietā kura norādīta Līgumā
25 Automašīna atstāta Atrašanās vietā ar ieslēgtām gaismām un/vai atvērtiem logiem 50 Nomniekam jānodrošina Automašīnas drošība
26 Braukšana ar Automašīnu alkohola reibumā, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē 1000 Ir aizliegts braukt alkohola reibumā, narkotisko psihotropo vielu ietekmē

Iznomātājs ļoti nopietni attiecas pret Nomnieka datu privātumu. Datu privātums un Nomnieka privātās sfēras aizsardzība personas datu apstrādē ir būtisks jautājums, kuru Iznomātājs ņem vērā savos biznesa procesos. Iznomātājs apstrādā Nomnieka personas datus, tikai balstoties uz piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (kā arī visiem saistošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem).

 1. 1. Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana Līguma saistību izpildei

Personas datu izmantošana tiek veikta, tostarp par Automašīnu lietojumu (piemēram, nomas perioda sākumu un beigām, nobraukto kilometru skaitu, nomas Automašīnas atrašanās vietu nomas perioda sākumā un beigās, Automašīnas novietošanu, Automašīnas statusu atbilstīgi nomas Līgumam, degvielas patēriņu) tādā apjomā, kāds nepieciešams līgumisko attiecību ar Nomnieku izpildei. Tas attiecas arī uz datu izmantošanu, lai atklātu, labotu kļūdas un nepilnības nomas procesā un vispārējā darbībā.

 1. Par Nomnieka veiktajiem nomas procesiem tiek vākti un uzglabāti dati par izbraukšanas vietu un galamērķi, izbraukšanas un ierašanās galamērķī laiku, izmantošanas veidu un laiku, kā arī nobraukto attālumu kilometros, kamēr Nomniekam ir aktīvs Lietotāja konts. Šos datus var jebkurā laikā aplūkot Mobilajā lietotnē. Dati ir pamats maksājumam.
 2. Iznomātājs patur tiesības noteikt Automašīnas ģeogrāfisko atrašanās vietu, ja pastāv objektīvi fakti, kas norāda uz ārkārtas situāciju vai smagu šī Līguma un Noteikumu pārkāpumu (jo īpaši zādzību, vandālismu, Līgumā noteiktās Mājas teritorijas atstāšanu), kā arī tiesības pārbaudīt šos faktus un iniciētu atbalsta vai citus pretpasākumus. Smaga šī Līguma pārkāpuma gadījumā var tikt veikta nepārtraukta ģeogrāfiskās atrašanās vietas un ātruma noteikšana, jo īpaši gadījumos, kad Automašīna atstāj Līgumā noteikto izmantošanas Mājas teritoriju (Līguma 2.15. punkts), vai tiek pārkāpts maksimālais nomas periods un netiek veikts norēķins (Līguma 3.1. punkts).
 3. Ja nomas vai reģistrācijas attiecību ietvaros tiek izmantoti trešo personu pakalpojumi, Iznomātājs ir tiesīgs nodot Nomnieka personīgos datus minētajām trešajām personām tādā apjomā, kas nepieciešams ar Nomnieka noslēgto Līguma saistību izpildei.
 4. Papildus Iznomātājs izmanto Nomnieka norādīto e-pasta vai pasta adresi, lai informētu saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem par izmaiņām produktos un Pakalpojumos, kas attiecas uz šo Līgumu, kā arī, lai nosūtītu Nomniekam citu likumā noteikto informāciju.
 5. Cita personas datu izmantošana

Jebkāda personas datu izmantošana, kas pārsniedz līgumisko saistību izpildei nepieciešamo, tiks veikta tikai tādā apjomā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas likums vai kam Nomnieks ir sniedzis piekrišanu.

6.1 Personas datu nodošana varas iestādēm

Iznomātājs var nodot Nomnieka personīgos datus iestādēm, kas veic administratīvo vai krimināltiesisko vajāšanu, Latvijas Republikas likumos paredzētajā apmērā.

6.2 Personas datu nodošana, ja neatļauti novietota Automašīnu privātīpašumā Iznomātājs patur tiesības nodot informāciju, kas nepieciešama saziņai ar attiecīgo Nomnieku (vārds, uzvārds, adrese), trešajām personām, lai tās varētu vērsties tieši pret Nomnieku, ja trešo personu pret Iznomātāju iesniegtie prasījumi par Automašīnas novietošanas pārkāpumiem privātā teritorijā ir acīmredzami pamatoti.

6.3 Personas identitātes pārbaude

Krāpšanas novēršanas nolūkos Iznomātājs var Nomnieka sniegtos reģistrācijas datus (uzvārds, vārds, iela, ēkas numurs, pasta indekss, pilsēta un dzimšanas datums) nodot kredītu uzraudzības iestādēm. Tas tiek darīts nolūkā, lai pārbaudītu Nomnieka reģistrāciju un vai ar Nomnieku var sazināties norādītajā adresē. Nodošana var tikt veikta gan sākotnējās reģistrācijas laikā, gan arī mainot vārdu vai adresi. Turklāt Iznomātājs patur tiesības veikt atkārtotu adreses pārbaudi, ja pastāv pamatotas aizdomas par Nomnieka personas datu ticamību. Iznomātājs patur tiesības atteikt Nomnieka aktivizēšanu, ja adreses pārbaudes rezultāti ir negatīvi.

6.4 Vadītāja apliecības pārbaude tiešsaistē

Ja Nomnieks piekrīt piedāvātajai vadītāja apliecības tiešsaistes pārbaudei, tad Nomnieka no savas vadītāja apliecības veidotie attēli un Nomnieka paša veidotā profila informācija tiks apstrādāta vadītāja apliecības pārbaudes nolūkos. Tiek atlasīti vadītāja apliecības pārbaudei nepieciešami dati, salīdzināti attēli (sejas atbilstība) un iegūtie attēli tiek saglabāti kā pastāvīgs vadītāja apliecības pārbaudes ieraksts. Dalība tiešsaistes pārbaudē ir iespējama, tikai Nomniekam sniedzot savu nepārprotamu piekrišanu.

6.5 Datu izmantošana klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkā

Iznomātājs izmanto Nomnieka datus arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas nolūkiem. Piemēram, Iznomātājs saglabā klientu apkalpošanas servisā saņemtos pieprasījumus (piemēram, pa tālruni, e-pastu, vēstulē vai sociālajos mēdijos), un attiecīgās atbildes, kā arī citus Nomnieka profila datus. Tādējādi Iznomātājs var labāk atbildēt uz pieprasījumiem un ierosinājumiem izmaiņām, kā arī informēt attiecīgo Nomnieku, piemēram, pa e-pastu, tiklīdz izvēlētā funkcija vai Pakalpojums ir pieejams. Papildus tam Iznomātājs izmanto arī Mobilajā lietotnē reģistrētos tālruņa numurus un e-pasta adreses, lai identificētu Nomniekus saziņā ar klientu apkalpošanas darbiniekiem. Tādējādi Iznomātājs var efektīvāk apstrādāt klientu pieprasījumus.

 1. Ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana

Saistībā ar datu izmantošanu atbilstoši datu Privātuma politikai, Iznomātājs izmanto trešo personu pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzēju pienākums ir pašiem apstrādāt personas datus saskaņā ar norādēm un pārraudzībā, kas ir saskaņā ar ārējo pakalpojumu sniedzēju iekšējiem standartiem. Iznomātājs nekontrolē un nav atbildīgs par ārējo pakalpojumu sniedzēju iekšējiem procesiem.

 1. Iznomātājs izmanto Nomnieka pamatdatus un datus par lietošanu (piemēram, vecums vai Pakalpojumu izmantošanas biežums) statistikas analīzes izveides, produktu un Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkiem. Šiem nolūkiem dati ir anonīmi un tiek apstrādāti tikai anonīmi.
 2. Piekrišanas atsaukšana un tiesības iebilst

Informācijas atsaukšana var tikt nosūtīta pa pastu SIA SLYFOX, Kungu iela 8, Rīga, LV-1050 vai e-pastu info@carguru.lv Nomnieks var jebkurā laikā iebilst viņa e-pasta adreses, viņa datu turpmākai izmantošanai reklāmas nolūkos un mārketinga izpētei, par to nosūtot paziņojumu uz iepriekš minētajām adresēm. Atsaukšanas vai iebildes rezultātā nerodas nekādas citas izmaksas, izņemot pasta sūtīšanas izmaksas, ko Nomnieks sedz patstāvīgi. Ja Nomnieks atsauc savu piekrišanu, Iznomātājs vairs nevar informēt Nomnieku par jaunumiem, reklāmām un īpašajiem piedāvājumiem; vienlaicīgi tiek atsaukta jebkāda sniegtā piekrišana jaunumu saņemšanai. Nomnieks var aplūkot tiešsaistē noteiktus datus, kā arī tos dzēst vai mainīt, ja nepieciešams. Ja, neskatoties uz Iznomātāja centieniem nodrošināt datu pareizību un aktualitāti, tiek saglabāta nepareiza informācija, Iznomātājs to pēc Nomnieka pieprasījuma nekavējoties izlabos.

 1. Datu drošība

Iznomātājs izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu pārvaldītos datus no to sagrozīšanas, zuduma, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. Iznomātājs nepārtraukti uzlabo savus drošības pasākumus, sekojot tehnoloģijas attīstībai.

 1. Pārskatīšanas klauzula

Iznomātājs patur tiesības veikt izmaiņas spēkā esošajā Datu privātuma politikā un informēt Nomnieku par jebkādiem grozījumiem e-pastā un/vai Mobilajā lietotnē. Atjaunotā redakcija tiks publicēta Mobilajā lietotnē. Nomniekam pirms katras rezervācijas jāpārbauda, vai nav pieejama atjaunota redakcija.