If you want to register as non-corporate user,
please use our application.

LĪGUMS

 1. Līgumslēdzējas puses:
Iznomātājs: Nomnieks:
SLYFOX SIA Uzņēmuma nosaukums
40203025969 Uzņēmuma reģistrācijas numurs
LV40203025969 PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Rīga, Kungu iela 8, LV-1050 Juridiskā adrese
Vladimirs Reskājs, Valdes loceklis Pārstāvis (vārds, uzvārds, amats), kas saskaņā ar statūtiem pārstāv uzņēmumu
+37127332733 Tālrunis/Mob. tālrunis
LV70NDEA0000084839857 Bankas konts
info@carguru.lv E-pasts
Datus par uzņēmumu apkopo un glabā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs Datus par uzņēmumu apkopo un glabā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
 1. Termini

 • 2.1. Nomnieks – automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līguma (turpmāk - Līgums) līgumslēdzēja puse, kas šajā Līgumā norādīta kā Nomnieks. Nomnieks ir juridiska persona, kas pēc reģistrēšanās Iznomātāja mājas lapā (turpmāk tekstā – Mājas lapa), katru reizi pieslēdzoties Mājas lapai, ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka Nomniekam ir tiesības slēgt un izpildīt Līgumu. Mājas lapā Nomnieks autorizē Nomnieka darbinieku vai citu fizisku personu (turpmāk tekstā - Lietotājs), kura ir tiesīga Nomnieka vārdā izmantot ar degvielu darbināmu automašīnu (turpmāk - Automašīna) saskaņā ar Līguma un nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) nosacījumiem. Nomnieks nodrošina, ka Lietotājs ir iepazinies un ievēro Līgumu un Noteikumus.
 • 2.2. Iznomātājs – līgumslēdzēja puse (sīkāka informācija Līguma 1. punktā), kas šajā Līgumā norādīta kā Iznomātājs.
 • 2.3. Puses – Iznomātājs un Nomnieks kopā, katrs atsevišķi – Puse, ja netiek konkrēti apzīmēts viens no tiem.
 • 2.4. Lietotājs - Nomnieka darbinieks vai cita Nomnieka izraudzīta fiziska persona, kura ir 21 gadu veca, kurai ir vismaz 2 (divus) gadus derīga B kategorijas autovadītāja apliecība un aktīva Automašīnas meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas pakalpojumu sistēma (turpmāk – Mobilā lietotne), kura iegūst tiesības, pieslēdzoties Mobilajai lietotnei, izmantot Automašīnu Nomnieka vārdā, uz Nomnieka rēķina un Nomnieka atbildību. Līgumā un Noteikumos noteiktās prasības un pienākumi, kas ir piemērojami Nomniekam, ir piemērojami Lietotājam un otrādi. Ikreiz, kad Lietotājs reģistrējas Mobilajā lietotnē un sāk izmantot Automašīnu, viņš/viņa ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam/viņai Nomnieka vārdā ir tiesības lietot Automašīnu saskaņā ar Līguma un Noteikumu nosacījumiem. Līdz brīdim, kad Nomnieks deaktivizē (atslēdz) Lietotāju Mājas lapā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs izmanto Automašīnu Nomnieka vārdā, uz Nomnieka rēķina un ar Nomnieka atbildību.
 • 2.5. Līgums – šis Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums starp Iznomātāju un Nomnieku, kas satur šī Līguma nosacījumus, Noteikumus (Pielikums A), Līgumsodu uzskaitījumu (Pielikums B) un Privātuma politiku (Pielikums C).
 • 2.6. Noteikumi – nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ko Nomnieks apstiprinājis, noslēdzot šo Līgumu, un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, un kuri pievienoti Līguma Pielikumā A.
 • 2.7. Automašīna – ar degvielu darbināma Automašīna, ko Iznomātājs nodod Lietotājam lietošanai un izmantošanai saskaņā ar Līgumā un Noteikumos noteikto kārtību un noteikumiem.
 • 2.8. Automašīnas izmantošanas laiks - sākas no brīža, kad Lietotājs atslēdz Automašīnu ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Sākt braukšanu”, un beidzas, kad Automašīna ir nogādāta Mobilajā lietotnē/Noteikumos norādītajā atrašanās vietā un Automašīnas noma ir izbeigta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Beigt braukšanu”.
 • 2.9. Automašīnas sistēma – Automašīnā uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē un nodod Iznomātājam informāciju par Automašīnas atrašanās vietu, Automašīnas nobraukto attālumu, Automašīnas izmantošanas laiku, kā arī citus datus attiecībā uz Automašīnu un tās izmantošanu.
 • 2.10. Līgumsodu uzskaitījums – uzskaitījums ar Līgumsodiem par Līguma (tai skaitā, bet ne tikai Noteikumu) neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pievienots Līguma Pielikumā B.
 • 2.11. Darba laiks – Iznomātāja darba laiks, t. i. laiks no 09.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktos citus izņēmumus.
 • 2.12. Cenrādis – izmaksas par Automašīnas nomu un Pakalpojumiem, kā arī pārējās izmaksas, kas visas ir norādītas Mājas lapā.
 • 2.13. Mobilā lietotne – Iznomātājam piederoša Automašīnas meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas un pārējo Pakalpojumu sistēma, kas tiek pārvaldīta ar viedtālruņa palīdzību. Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt no App Store vai Google Play platformām.
 • 2.14. Pakalpojumi – Automašīnas koplietošanas (car sharing) pakalpojumi, ko nodrošina Iznomātājs, kas ietver Automašīnas uzturēšanas (kapitālie un tekošie remonti, tehniskā apkalpošana) pakalpojumus, Automašīnas turētāja obligāto civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un Automašīnas apdrošināšanu (KASKO), visus Automašīnas ekspluatācijai nepieciešamos materiālus (piemēram, eļļa, logu mazgāšanas šķidrums, degviela u.c.).
 • 2.15. Atrašanās vieta – Automašīnas atrašanās vieta, no kuras Lietotājs paņem Automašīnu un kur to nodod atpakaļ. Atrašanās vietu saraksts ir norādīts Mobilajā lietotnē.
 • 2.16. Mājas teritorija – pilsēta, kuras robežās Automašīnu var iznomāt un atgriezt. Šajā Līgumā Mājas teritorija ir Rīga.
 • 2.17. Nomas maksa – maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pakalpojumiem, saskaņā ar Mājas lapā izvēlēto tarifu.
 • 2.18. Mājas lapa - Iznomātāja tīmekļa vietne adresē - www.carguru.lv.
 1. Līguma priekšmets
 • 3.1. Saskaņā ar šo Līgumu, Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomniekam tiesības uz laiku izmantot un lietot tehniskā kārtībā un piemērotu ekspluatācijai Automašīnu, un Lietotājs apņemas izmantot Automašīnu saskaņā ar Līgumā norādītajiem Noteikumiem. Nomnieks apņemas nodrošināt, ka Lietotājs pienācīgi ievēro Noteikumus un Automašīnas izmantošanas kārtību, un maksāt Nomas maksu. Puses vienojas, ka Automašīnu saskaņā ar šo Līgumu izmanto tikai Lietotājs, kurš ir pieslēdzies Mobilajai lietotnei.
 • 3.2. Nomnieks var noslēgt Līgumu papīra formātā Iznomātāja birojā. Nomnieka vārdā Līgumu var noslēgt fiziska persona, kas ir juridiskās personas pārstāvis, ja nepieciešams, Iznomātājs var pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas apliecina personas identitāti un tiesības pārstāvēt juridisku personu (piemēram, aktuālo izziņu no Uzņēmumu reģistra). Noslēdzot šo Līgumu, 2 (divu) darba dienu laikā Iznomātājs apstiprina Nomnieka pieslēgšanās datus Mājas lapā un informē Nomnieku par šādu lēmumu e-pastā. Nomnieks/Lietotājs apņemas aizsargāt izvēlēto/sniegto lietotāja vārdu un paroles datus Mobilajā lietotnē/Mājas lapā un apņemas nekavējoties informēt Iznomātāju, ja tie tiek pazaudēti vai mainīti. Nomnieks/Lietotājs ir atbildīgs par šo datu drošību.
 • 3.3. Informācija par Automašīnas rezervācijas pārvaldīšanas kārtību, Automašīnas izmantošanas kārtību, Automašīnas apskates nosacījumiem, Automašīnas defektu un nesavienojamības noteikumiem un pārējie ar Automašīnas nomu un Pakalpojumiem saistītie nosacījumi ir noteikti Noteikumos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un publicēti Mobilajā lietotnē un Mājas lapā.
 • 3.4. Pēc tam, kad Puses noslēgušas Līgumu, Nomnieks aktivizēts Mājas lapā un Lietotājs autorizēts, Lietotājam ir tiesības veikt darbības saistībā ar Automašīnas rezervēšanu, izmantojot Mobilo lietotni. Pušu darbībām, kas veiktas izmantojot Mājas lapu, ir tāds pats juridisks spēks kā parakstītam dokumentam papīra formā, un tās ir uzskatāmas par pierādījumiem tiesā vai jebkurā citā strīdu izšķiršanas iestādē.
 • 3.5. Iznomātājs apliecina un garantē, ka katrai Automašīnai ir Automašīnas aizdedzes atslēga, Automašīnas reģistrācijas apliecība, līgums par apdrošināšanu, apdrošināšanas noteikumi un Circle K degvielas karte.
 • 3.6. Pirms sākt lietot Automašīnu Lietotājam Automašīna ir jāapskata un jāpārbauda, vai nav redzamu bojājumu, ārēji redzamu vai citādi konstatējamas neatbilstības, vai netrūkst kāds no 3.5. punktā norādītajiem Automašīnas piederumiem, un, ja tas tiek atklāts, Lietotājam jāinformē Iznomātājs Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka visi bojājumi un neatbilstības radušās laikā, kad Lietotājs ir izmantojis Automašīnu, un Nomniekam ir jāuzņemas atbildība par šādiem defektiem un neatbilstībām.
 • 3.7. Automašīnas izmantošanas laikā Lietotājs var novietot Automašīnu jebkurā ceļu satiksmes noteikumos atļautā vietā. Nomu ir atļauts pabeigt, novietojot Automašīnu Atrašanās vietā RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С zonās, un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“.
 • 3.8. Pēc Automašīnas izmantošanas Lietotājam ir jānovieto Automašīna Mobilajā lietotnē/Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un tādā stāvoklī, kādā Lietotājs saņēma Automašīnu, ņemot vērā Noteikumos norādīto parasto nolietojumu.
 1. Automašīnas ekspluatācijas apstākļi
 • 4.1. Lietotājam jālieto Automašīna atbilstoši tās uzdevumam, ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību, nepārkāpjot Noteikumu un ceļu satiksmes noteikumu prasības.
 • 4.2. Lietotājam jāievēro Automašīnas ekspluatācijas prasības, Automašīnas ražotāja norādījumi un ieteikumi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ceļu satiksmes noteikumi un pārējo piemērojamo normatīvo aktu prasības. Lietotājs apņemas ievērot arī Automašīnas ekspluatācijas prasības, kas, pat ja tās nav minētas iepriekš, tiek uzskatītas par parastām šādu lietu lietošanā.
 • 4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Iznomātājs un attiecīgās valsts iestādes (piemēram, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.) gadījumā, ja Automašīna pazudusi, iznīcināta, sabojāta vai salūzusi, kā arī ja radušies apstākļi, kas kavē Automašīnas izmantošanu, lietošanu un parastu ekspluatāciju.
 1. Atbildība
 • 5.1. Automašīna uzskatāma par paaugstinātas bīstamības avotu, līdz ar to visā Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks uzņemas atbildību, kas pielīdzināma paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildībai.
 • 5.2. Nomnieks nav atbildīgs par Automašīnas bojājumiem, kas radušies agrākas Automašīnas ekspluatācijas vai tās parasta nolietojuma seku rezultātā, ja Lietotājs nekavējoties informējis Iznomātāju pirms Automašīnas izmantošanas laika uzsākšanas par to, kas liedz izmantot Pakalpojumus, uzņemot un nosūtot bojājumu, nepareizas izmantošanas vai defektu attēlus ar Mobilās lietotnes palīdzību, un ir īstenojis Iznomātāja sniegtos norādījumus.
 • 5.3. Gadījumā, ja Automašīnas izmantošanas laikā Automašīna tiek bojāta vai nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju), tiek pazaudēti vai sabojāti Automašīnas piederumi (piemēram, aizdedzes atslēga), Nomniekam ir jāmaksā Iznomātājam Līgumā paredzētais līgumsods un jāatlīdzina Iznomātājam visi bojājumi, zaudējumi un izmaksas, ja tos nesedz apdrošināšanas sabiedrība, kas Automašīnu apdrošinājusi. Ja Automašīna tikusi bojāta, iznīcināta vai nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju) tādēļ, ka Lietotājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai citus ar ceļu satiksmi un ceļu drošību saistītus normatīvos aktus, Nomniekam ir pilnībā jāatlīdzina visi Iznomātājam nodarītie zaudējumi un izmaksas.
 • 5.4. Gadījumā, ja pēc Automašīnas lietošanas tā ir netīrāka, kā pēc parastas ekspluatācijas (gan interjers, gan no ārpuses), Nomniekam ir jāatlīdzina Automašīnas mazgāšanas un interjera tīrīšanas izmaksas.
 • 5.5. Gadījumā, ja Automašīnas lietošanas laikā Lietotāja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas radušies no šādas Automašīnas lietošanas, Automašīna tiek konfiscēta, aizturēta vai jebkādas citas tiesības uz Automašīnu tiek zaudētas vai ierobežotas, Nomniekam ir jāizpilda visi pārējie Līguma noteikumi, kas saistīti ar Automašīnu, kamēr Automašīna tiek atgriezta Iznomātājam. Nomniekam ir jāatlīdzina visi Iznomātāja zaudējumi un izmaksas, kas radušies šajā Līguma punktā norādīto apstākļu iestāšanās dēļ.
 • 5.6. Nomniekam/Lietotājam ir jāpilda Automašīnu apdrošinājušās apdrošināšanas sabiedrības noteikto apdrošināšanas noteikumu prasības. Apdrošināšanas noteikumi atrodas katrā Automašīnā.
 • 5.7. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumiem. Ja trešās personas vēršas pret Iznomātāju saistībā ar jebkādu Nomnieka/Lietotāja rīcību Automašīnas izmantošanas laikā, Iznomātājs informē Nomnieku par šādu faktu. Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā ir jāatlīdzina Iznomātājam nodarītie zaudējumi un izmaksas, kuras radušās sakarā ar Nomnieka/Lietotāja rīcību. Gadījumā, ja Lietotājs ekspluatē Automašīnu nepareizi vai jebkādā citā veidā pārkāpj šo Līgumu, kā rezultātā Iznomātājam nodarīti zaudējumi un izmaksas (piemēram, jāmaksā maksājumi vai sodi valsts institūcijām u.c.), Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam šādi zaudējumi un izmaksas.
 • 5.8. Gadījumā, ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līgumu un sniedz nepareizus apliecinājumus, līdz ar to radot citus zaudējumus un izmaksas, Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam zaudējumi un izmaksas, kas radušās sakarā ar parāda piedziņu vai citām darbībām, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, bet ne tikai maksa par juridiskajiem pakalpojumiem, parāda piedziņas izmaksas.
 1. Samaksas noteikumi
 • 6.1. Nomnieks saskaņā ar izvēlēto tarifu Mājas lapā, kas ir spēkā Automašīnas rezervēšanas brīdī, maksā Nomas maksu Iznomātājam par Pakalpojumiem, kurus izmanto Lietotājs. Cenas ir galīgās cenas, kas ietver likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
 • 6.2. Nomnieks maksā Nomas maksu saskaņā ar šo Līgumu pēc rēķina saņemšanas no Iznomātāja, veicot bankas pārskaitījumu. Iznomātājs izsūta Nomniekam rēķinu par Pakalpojumiem par iepriekšējām divām nedēļām uz Mājas lapā reģistrēto e-pastu un ievieto rēķinu Mājas lapā divas reizes mēnesī, ne vēlāk kā katra mēneša 1. un 15. datumā. Nomnieks apmaksā rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Nomnieks piekrīt, ka rēķini tiek izsniegti tikai elektroniskā veidā – Mājas lapā un/vai nosūtot uz šādu e-pasta adresi: _____________ Saņemot rēķinus Mājas lapā un/vai e-pastā, Nomnieks 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda, vai rēķinā norādītie dati ir pareizi. Ja Nomnieks rēķinā konstatē nepareizus datus, tad tas pa e-pastu sazinās ar Iznomātāju. Ja Nomnieks neiesniedz iebildumus iepriekš minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Nomnieks piekrīt saņemtajam rēķinam.
 • 6.3. Nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Mobilajā lietotnē, Mājas lapā un Automašīnas sistēmā esošajiem datiem. Nomas maksā ir iekļauta Automašīnas novietošana visās RP SIA Rīgas Satiksme pārvaldībā esošajās autostāvvietu zonās. Tās ir A, B, C, D, R zonas. Ja Lietotājam ir nepieciešams īslaicīgi novietot Automašīnu citā vietā/zonā, kur tiek iekasēta atsevišķa maksa par stāvvietu, Lietotājs par Automašīnas novietošanu stāvvietā maksā patstāvīgi.
 • 6.4. Gadījumā, ja Nomnieks nesamaksā jebkādas Līgumā paredzētās summas, neveic norēķinu, neatgriež Automašīnu Atrašanās vietā, vai jebkādu citu Līguma vai Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka/Lietotāja piekļuvi Mājas lapai/Mobilajai lietotnei, apturēt Līguma izpildi un bloķēt Automašīnas lietošanu (bloķēt Automašīnas aizdedzi), kamēr visi Nomnieka pārkāpumi ir novērsti.
 • 6.5. Par katru kavējuma dienu, kurā Nomnieks nenorēķinās ar Iznomātāju, Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma procentus 0,03% (trīs simtdaļas) no nesamaksātās summas.
 1. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
 • 7.1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad tas tiek parakstīts, un ir spēkā nenoteiktu laiku.
 • 7.2. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu e-pastā vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš.
 • 7.3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu iesniedzot Nomniekam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Nomnieks būtiski pārkāpj Līgumu. Par šādu būtisku Līguma pārkāpumu tiek uzskatīts sekojošais, bet ne tikai: jebkuras maksājamās summas samaksas kavējums ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, atkārtota jebkuru šajā Līgumā paredzēto saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, gadījumā, ja Lietotājs lieto Automašīnu, neievērojot Noteikumus, vai apzināti veic nelikumīgas darbības, kas kaitē vai var kaitēt Automašīnas, tās sistēmu un Mobilās lietotnes/Mājas lapas darbībai.
 • 7.4. Līguma izbeigšana neietekmē to Līguma noteikumu spēkā esamību, kas attiecas uz strīdu atrisināšanas kārtību un citiem noteikumiem, ja šādi noteikumi pēc to būtības paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas.
 • 7.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt Līguma izpildi, atcelt Lietotāja rezervācijas un bloķēt Nomnieka/Lietotāja piekļuvi Mājas lapai/Mobilajai lietotnei, ja Nomnieks/Lietotājs neievēro Līgumu un Noteikumus. Tāpat, ja Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu vai Noteikumus, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Lietotājam atgriezt Automašīnu tuvākajā Atrašanās vietā Iznomātāja noteiktā termiņā. Ja Lietotājs nepiekrīt vai neizpilda Iznomātāja prasību Iznomātāja noteiktajā termiņā, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka/Lietotāja piekļuvi Mājas lapai/Mobilajai lietotnei, traucēt Automašīnas izmantošanu (bloķēt Automašīnas iedarbināšanu), neļaut Lietotājam turpināt izmantot Automašīnu, un Iznomātāja darbiniekam ir tiesības paņemt Automašīnu bez Lietotāja informēšanas.
 1. Vispārīgie noteikumi
 • 8.1. Puses vienojas, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nodot visas no šī Līguma izrietošās tiesības un saistības jebkurai trešajai personai, informējot Nomnieku Mājas lapā.
 • 8.2. Puses vienojas, ka šis Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, spēkā esošu un saistošu pēc tam, kad abas Puses to ir parakstījušas.
 • 8.3. Gadījumā, ja tiek pasludināts, ka jebkurš šī Līguma noteikums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai jebkāda cita iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, pārējie šī Līguma noteikumi pilnībā saglabā spēku.
 • 8.4. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet vai ir saistīta ar šo Līgumu, un tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, vispirms tiek risināts savstarpēju sarunu ceļā saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Ja Puses nepanāk vienošanos 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks piedāvājums veikt pārrunas, vai ja jebkura Puse nolemj, ka tālākas sarunas nav lietderīgas, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiek galīgi atrisināts attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā pēc Iznomātāja aktuālās juridiskās adreses (līgumiskā piekritība). Pēc pieteicēja izvēles jebkuru strīdu, nesaskaņu vai prasību, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā neesamību vai iztulkošanu, var izšķirt Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā (reģ. nr. 40003762437), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, mutvārdu procesā.
 • 8.5. Šī Līguma noslēgšanu, tā izpildi, izbeigšanu, tiesību normu tulkošanu un strīdu atrisināšanu reglamentē Latvijas Republikas materiālās un procesuālās tiesību normas.
 • 8.6. Šī Līguma noteikumus Iznomātājs var vienpusēji mainīt, nosūtot Nomniekam rakstisku paziņojumu e-pastā vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Minētajā periodā Nomnieks vienpusēji var pārtraukt Līgumu. Ja Nomnieks pēc iepriekš minētā paziņojuma saņemšanas turpina izmantot Līgumā minētos Pakalpojumus, tiks uzskatīts, ka Nomnieks piekrīt šādiem Līguma grozījumiem. Šī iemesla dēļ Nomniekam/Lietotājam ieteicams iepazīties ar Līgumu/Noteikumiem pirms katras Automašīnas nomas sākuma.

 1. NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

 • 1.1. Šajos Nomas un Pakalpojumu sniegšanas Noteikumos (turpmāk – Noteikumi) paredz:
 • 1.1.1. Automašīnas rezervēšanas procedūru;
 • 1.1.2. Automašīnas izmantošanas procedūru;
 • 1.1.3. Prasības Nomniekam/Lietotājam Automašīnas rezervēšanas un izmantošanas laikā;
 • 1.1.4. Automašīnas pārbaudes nosacījumus;
 • 1.1.5. Citus nosacījumus attiecībā uz Automašīnas izmantošanu.
 • 1.2. Šajos Noteikumos norādīta informācija, kas nepieciešama, lai rezervētu un izmantotu Automašīnu. Rezervējot un izmantojot Automašīnu, Lietotājam Nomnieka vārdā jārīkojas atbilstoši saprātīguma un godīguma kritērijiem, jānodrošina, ka tiek veiktas atbilstošas darbības, kas saistītas ar Automašīnas rezervēšanu, un ka Automašīna tiek izmantota tā, kā tas ir paredzēts - ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību.
 • 1.3. Par jautājumiem, kas saistīti ar Līgumu, šiem Noteikumiem vai Automašīnas izmantošanu, Nomnieks var sazināties ar Iznomātāja pārstāvjiem pa tālruni +371 27 33 27 33 (darba laiks katru dienu 00-24) vai e-pastu info@carguru.lv
 • 1.4. Turpmāk Noteikumos izmantotie virsraksti, sadaļu, apakšsadaļu nosaukumi un numerācija ir vienīgi teksta labākas uztveres labad, un tie nav jāņem vērā, interpretējot kādu konkrētu punktu.
 1. TERMINI

 • 2.1. Iznomātājs – līgumslēdzēja puse (sīkāka informācija Līguma 1. punktā), kas turpmāk norādīta kā Iznomātājs.
 • 2.2 Nomnieks –  līgumslēdzēja puse, kas šajā Līgumā norādīta kā Nomnieks. Nomnieks ir juridiska persona, kas pēc reģistrēšanās Mājas lapā, katru reizi pieslēdzoties Mājas lapai, ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka Nomniekam ir tiesības slēgt un izpildīt Līgumu. Mājas lapā Nomnieks autorizē Lietotāju, kurš ir tiesīgs Nomnieka vārdā izmantot Automašīnu saskaņā ar Līguma un Noteikumu nosacījumiem. Nomnieks nodrošina, ka Lietotājs ir iepazinies un ievēro Līgumu un Noteikumus.
 • 2.3 Puses – Iznomātājs un Nomnieks kopā, katrs atsevišķi – Puse, ja netiek konkrēti apzīmēts kā viens no tiem.
 • 2.4 Lietotājs – Nomnieka darbinieks vai cita Nomnieka izraudzīta fiziska persona, kura ir 21 gadu veca, kurai ir vismaz 2 (divus) gadus derīga B kategorijas vadītāja apliecība un aktīva Mobilā lietotne, kura iegūst tiesības, pieslēdzoties Mobilajā lietotnē, izmantot Automašīnu Nomnieka vārdā, uz Nomnieka rēķina un Nomnieka atbildību. Līgumā un Noteikumos noteiktās prasības un pienākumi, kas ir piemērojami Nomniekam, ir piemērojami Lietotājam un otrādi. Ikreiz, kad Lietotājs reģistrējas Mobilajā lietotnē un sāk izmantot Automašīnu, viņš/viņa ar attiecīgo darbību bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam/viņai Nomnieka vārdā ir tiesības lietot Automašīnu saskaņā ar Līguma un Noteikumu nosacījumiem. Līdz brīdim, kad Nomnieks deaktivizē (atslēdz) ​​Lietotāju Mājas lapā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs izmanto Automašīnas Nomnieka vārdā, uz Nomnieka rēķina un ar Nomnieka atbildību.
 • 2.5 Līgums – Automašīnas nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums starp Iznomātāju un Nomnieku, kas satur šī Līguma nosacījumus, Noteikumus (Pielikums A), Līgumsodu uzskaitījumu (Pielikums B) un Privātuma politiku (Pielikums C).
 • 2.6 Noteikumi — Nomas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ko Nomnieks apstiprinājis, noslēdzot šo Līgumu, un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, un kuri pievienoti Līguma Pielikumā A.
 • 2.7 Automašīna - ar degvielu darbināma Automašīna, ko Iznomātājs nodod Lietotājam lietošanai un izmantošanai saskaņā ar Līgumā un Noteikumos noteikto kārtību un noteikumiem.
 • 2.8 Automašīnas izmantošanas laiks – sākas no brīža, kad Lietotājs atslēdz automašīnu, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Sākt braukšanu”, un beidzas, kad Automašīna ir nogādāta Mobilajā lietotnē un Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un Automašīnas noma ir izbeigta, ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties komandu „Beigt braukšanu”.
 • 2.9 Automašīnas sistēma – Automašīnā uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē un nodod Iznomātājam informāciju par Automašīnas atrašanās vietu, nobraukto attālumu, izmantošanas laiku, citus datus attiecībā uz Automašīnu un tās izmantošanu.
 • 2.10 Līgumsodu uzskaitījums – uzskaitījums ar Līgumsodiem par Līguma (tai skaitā, bet ne tikai Noteikumu) neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pievienots Līguma Pielikumā B.
 • 2.11. Darba laiks — Iznomātāja Darba laiks, t. i. laiks darbadienās no 09.00 līdz 17.00, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas, kā arī normatīvajos aktos noteiktos citus izņēmumus.
 • 2.12 Atrašanās vieta – Automašīnas atrašanās vieta, no kuras Lietotājs paņem Automašīnu un kur to nodod atpakaļ. Atrašanās vietu saraksts ir norādīts Mobilajā lietotnē.
 • 2.13 Cenrādis – izmaksas par Automašīnas nomu un Pakalpojumiem, kā arī pārējās izmaksas, kas visas ir norādītas Mājas lapā. Iznomātājs var vienpusēji mainīt Cenrādi, par to iepriekš paziņojot e-pastā.
 • 2.14 Mobilā lietotne – Automašīnu meklēšanas, rezervēšanas, izmantošanas, apmaksas un pārējo Pakalpojumu sistēma, kas tiek pārvaldīta ar viedtālruņa palīdzību. Mobilo lietotni var lejupielādēt bez maksas no App Store vai Google Play platformas.
 • Lietotāja rīcībā ir jābūt viedtālrunim, kas atbilst Mobilās lietotnes tehniskajām prasībām. Attiecībā uz katru Mobilās lietotnes lejupielādi sistēma automātiski pārbauda, vai viedtālrunis atbilst minētajām prasībām. Iznomātājs negarantē to atbilstību. Lietotājs pats nodrošina mobilās datu komunikācijas iespējas un sedz datu pārraides izmaksas, kas maksājamas Lietotāja mobilo pakalpojumu sniedzējam.
 • 2.15. Pakalpojumi — Automašīnas koplietošanas (car sharing) pakalpojumi, ko nodrošina Iznomātājs, kas ietver Automašīnas uzturēšanas (kapitālie un tekošie remonti, tehniskā apkalpošana) pakalpojumus, Automašīnas turētāja obligāto civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA) un Automašīnas apdrošināšanu (KASKO), visus Automašīnas ekspluatācijai nepieciešamos materiālus (piemēram, eļļa, logu mazgāšanas šķidrums, degviela u.c.).
 • 2.16 Mājas teritorija – pilsēta, kuras robežās Automašīnu var iznomāt un atgriezt. Šajā Līgumā un Noteikumos Mājas teritorija ir Rīga. Ir aizliegts izmantot Automašīnu ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
 • 2.17. Personas konts — Nomnieka profils Mājas lapā.
 • 2.18. Mājas lapa — Iznomātāja tīmekļa vietne adresē - www.carguru.lv. Mājas lapā Nomniekam tiek dota iespēja saņemt visu informāciju, kas saistīta ar Lietotāja izmantotajiem Pakalpojumiem un Automašīnas izmantošanu.
 • 2.19. Nomas maksa — maksa, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pakalpojumiem, saskaņā ar Mājas lapā izvēlēto tarifu.
 1. PERSONAS KONTS

 • 3.1. Lai nomātu, rezervētu un izmantotu Automašīnu, Nomniekam:
 1. Mājas lapā jāievada nepieciešamā informācija, lai izveidotu Personas kontu (turpmāk - Personas konts); un

 2. jābūt aktīvam Personas kontam, lai autorizētu Lietotājus un saņemtu Līguma saistību izpildei nepieciešamo informāciju.

 • 3.2. Nomniekam ir piekļuve tikai Personas kontam Mājas lapā. Nomniekam jābrīdina Iznomātājs par Mājas lapā ievadīto datu izmaiņām. Ja šie dati ir acīmredzami novecojuši, Iznomātājs patur tiesības uz laiku bloķēt Personas kontu.
 • 3.3. Mobilajā lietotnē un Mājas lapā norādītajam Lietotājam jābūt vienai un tai pašai personai. Lietotājam jānodrošina Mobilajā lietotnē ievadīto personas datu atjaunināšana. Ja šie dati ir acīmredzami novecojuši, Iznomātājs patur tiesības uz laiku bloķēt Mobilo lietotni.
 • 3.4. Lietotājam ir stingri aizliegts ļaut vadīt Iznomātāja Automašīnu citām personām, kas nav Lietotājs. Īpaši aizliegts izpaust citām personām Nomnieka/Lietotāja pieslēgšanās datus (lietotāja vārdu, paroli). Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad minētās trešās personas ir citi Nomnieki/Lietotāji. Par šo nosacījumu neievērošanas katru gadījumu Nomnieks maksā līgumsodu EUR 250 apmērā saskaņā ar Līgumsodu uzskaitījumu. Tas neskar tiesības pieprasīt turpmāku zaudējumu atlīdzināšanu. Tādā gadījumā līgumsodu atskaita no zaudējumu summas.
 1. MOBILĀS LIETOTNES IZMANTOŠANA

 • 4.1. Parakstot Līgumu, Nomnieks sniedz savu e-pasta adresi, kas uzskatāma par Nomnieka identifikācijas kodu. Nomnieks var autorizēt Personas kontā Mājas lapā neierobežotu Lietotāju skaitu un nodrošināt viņiem pieslēgšanās datus, kuri Nomnieka vārdā ir tiesīgi rezervēt Automašīnas Mobilajā lietotnē un tās izmantot. Katrs Līgums un Noteikumi, kurus apstiprina Nomnieks, tiek tieši attiecināti uz Lietotāju, izmantojot Automašīnu saskaņā ar Līgumu.
 • 4.2. Nomnieka vadītājam vai pilnvarotam pārstāvim ir Personas konta Mājas lapas administratora tiesības, t.i., viņam/viņai ir tiesības Personas kontā pievienot jaunu Lietotāju, kā arī mainīt, noņemt šo Lietotāju un tā attiecīgos datus. Šādām Nomnieka vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja darbībām ir tādas pašas juridiskas sekas kā pašrocīgi parakstītiem un iesniegtiem dokumentiem. Nomnieka autorizētajam Lietotājam ir tiesības rīkoties Nomnieka vārdā, uz Nomnieka rēķina un atbildību, un visas šī Lietotāja darbības Mobilajā lietotnē ir saistošas Nomniekam, par ko Nomnieks uzņemas atbildību.
 • 4.3. Mobilās lietotnes/Mājas lapas pieslēgšanās datus sniedz vienīgi Nomniekam/Lietotājam, tāpēc Nomniekam/Lietotājam ir jāsaglabā minētie dati un tos nedrīkst izpaust citām personām.
 • 4.4. Ja Nomnieks/Lietotājs nozaudē pieslēgšanās datus un tie kļūst zināmi citām personām, Nomniekam/Lietotājam nekavējoties par to jāpaziņo Iznomātājam, lai Iznomātājs varētu bloķēt attiecīgo Mobilo lietotni/Mājas lapu un novērst šo datu ļaunprātīgu izmantošanu. Par Mobilās lietotnes/Mājas lapas bloķēšanu Nomnieks/Lietotājs saņem paziņojumu. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas, Iznomātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 (astoņās) Darba laika stundās, nosūta Nomniekam jaunus pieslēgšanās datus.
 • 4.5. Nomnieks/Lietotājs nodrošina visu saprātīgo drošības pasākumu ievērošanu, tostarp, bet ne tikai pretvīrusu programmu, pieslēguma laikā Mobilajai lietotnei/Mājas lapai, un ir atbildīgs par visām sekām, ko izraisa Nomnieka/Lietotāja citu sistēmu nepietiekama drošība.
 • 4.6. Pakalpojumu sniegšanā var rasties ierobežojumi un neprecizitātes, ko Iznomātājs nespēj kontrolēt. Īpaši tas attiecas uz mobilo datu pakalpojumu pieejamību, ko nodrošina mobilo tīklu operatori, uz mobilo tīklu, globālās satelītu navigācijas sistēmas pozicionēšanas pakalpojumiem un interneta piekļuvi. Minētos pakalpojumus iespējams nodrošināt vienīgi attiecīgā mobilo pakalpojumu sniedzēja raidstaciju apkalpošanas zonā. Mobilā tīkla pārklājuma nepieejamība var liegt piekļuvi Pakalpojumiem, tāpēc ka nedarbojas nepieciešamo datu pārraide. Šos Pakalpojumus var ietekmēt arī atmosfēras traucējumi, topogrāfiskie apstākļi vai šķēršļi (piem., tilti, tuneļi, ēkas). Tas pats attiecas uz globālās satelītu navigācijas sistēmas pozicionēšanas pakalpojumiem. Papildu ierobežojumi (piem., tīkla pārslodze) var būt arī interneta izmantošanai. Turklāt tīkla īslaicīgu nepietiekamību var izraisīt mobilo vai fiksēto tīklu vai interneta pakalpojumu slodzes maksimumi.
 • Traucējumus var radīt arī nepārvaramas varas apstākļi, tostarp streiki, lokauti un valsts iestāžu rīkojumi, kā arī tehniski un citi pasākumi (piem., remonts, uzturēšana, programmatūras atjaunināšana, uzlabojumi), ko veic Iznomātāja, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un satura nodrošinātāju, kā arī tīklu operatoru iekārtās un kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstošus vai uzlabotus pakalpojumus. Mobilās lietotnes/Mājas lapas izmantošanu var ietekmēt arī ierobežojumi un neprecizitātes, kas rodas savietojamās ierīces Mobilās lietotnes/Mājas lapas nepieejamības vai traucējumu dēļ (piem., nepārvaramas varas apstākļu dēļ vai tādu tehnisku vai citu pasākumu dēļ kā mobilās lietojumprogrammas apkope, programmatūras atjaunināšana un uzlabojumi Mobilajā lietotnē/Mājas lapā).
 • 4.7. Ja tiek pārkāpta Mobilās lietotnes/Mājas lapas izmantošanai nepieciešamās programmatūras un datu drošība, Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma nodrošina Nomniekam jaunu paroli, kura Nomniekam nekavējoties ir jānomaina.
 • 4.8. Aizliegts nolasīt un kopēt Mobilo lietotni/Mājas lapu vai manipulēt ar to, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Šā nosacījuma neievērošanas gadījumā Līgums ar Nomnieku tiek nekavējoties pārtraukts, Nomnieks sedz visus zaudējumus, kas radušies dēļ tā rīcības, ja tādi ir.
 • 4.9. Tiesību aktos noteiktajā apjomā Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies viedtālruņa, datora vai citas ierīces, kurā ir pieejama Mobilā lietotne/Mājas lapa, zādzības dēļ, īpaši ja tāpēc ir kļuvusi iespējama Iznomātāja Automašīnas zādzība vai ļaunprātīga izmantošana.
 1. REZERVĒŠANAS VADĪBAS PROCEDŪRA

 • 5.1. Rezervēšanu veic, izmantojot Mobilo lietotni. Iepriekšēja rezervēšana ir iespējama 20 minūtes pirms Automašīnas paredzētās izmantošanas sākuma. Lai veiktu rezervēšanu, jārīkojas šādi:
 • 5.1.1. jāpieslēdzas Mobilajā lietotnē;
 • 5.1.2. jāizvēlas vēlamo Automašīnu;
 • 5.1.3. jāapstiprina Automašīnas rezervēšana.
 • 5.2. Rezervēšanas apstiprinājums parādās uz Lietotāja viedtālruņa displeja.
 • 5.3. Ja Nomnieks nesāk izmantot Automašīnu 20 minūtes pēc rezervēšanas apstiprinājuma, Automašīnas rezervācija tiek automātiski atcelta.
 • 5.4. Automašīnas izmantošanas laikposmu, par kuru Nomniekam jāmaksā Nomas maksa, aprēķina no brīža, kad Lietotājs atslēdzis rezervēto Automašīnu, līdz brīdim, kad Automašīnas noma izbeigta, izmantojot Mobilo lietotni, un tā ir atstāta šo Noteikumu 6.3.8. apakšpunktā norādītajā Atrašanās vietā.
 1. AUTOMAŠĪNAS IZMANTOŠANAS PROCEDŪRA

 • 6.1. Norādījumi par Automašīnas lietošanu un izmantošanu
 • 6.1.1. Automašīnu atslēdz Nomnieks ar Iznomātāja Mobilās lietotnes starpniecību uz viedtālruņa ekrāna izvēloties pogu „Sākt braukšanu”.
 • 6.1.2. Ikreiz pirms sākt Automašīnas izmantošanu (pirms iedarbināt dzinēju) Nomniekam jāpārbauda Automašīna (gan interjers, gan ārpuse), jāpārliecinās, vai riepas ir atbilstoši piepumpētas, vai degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas līmenis (25% vai vairāk), tāpat arī jāpārbauda, vai nav redzamu Automašīnas vai tās aprīkojuma ārēju bojājumu, defektu un/vai neatbilstību, kuras konstatējot, Nomniekam pirms Automašīnas izmantošanas tās jānofotografē un pa tālruni vai Mobilo lietotni nekavējoties jāinformē Iznomātājs (izmantojot Iznomātāja Mobilo lietotni, izvēlieties attiecīgo komandu uz viedtālruņa ekrāna).
 • 6.1.3. Automašīnā Nomnieks atradīs aizdedzes atslēgu, Automašīnas lietošanas instrukciju un apdrošināšanas dokumentus. Nomnieks pārbauda, vai ir visi dokumenti, kas norādīti instrukcijā, kā arī Automašīnas papildpiederumi un aprīkojums. Ja kāda no minētajām lietām nav vai tās ir bojātas, ar defektiem un/vai neatbilstošas, pirms izmantot Automašīnu Nomniekam nekavējoties par to jāinformē Iznomātājs, zvanot uz +371 27 33 27 33 (darba laiks katru dienu 00-24) vai izvēloties attiecīgo komandu uz viedtālruņa ekrāna, izmantojot Iznomātāja Mobilo lietotni.
 • 6.1.4. Automašīnas lietošana jāuzsāk tā, kā ir norādīts šo Noteikumu 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minētajā instrukcijā, kā arī pārējos Līguma un Noteikumu punktos.
 • 6.1.5. Īslaicīgas apstāšanās gadījumā Automašīnu aizslēdz un atslēdz, izmantojot Mobilo lietotni.
 • 6.1.6. Pēc Automašīnas izmantošanas Lietotājam Automašīna jānovieto Atrašanās vietā, kas norādīta Mobilajā lietotnē, šādās zonās: RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С zonās un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“. Lietotāja Automašīnas izmantošanas laiks nav ierobežots.
 • 6.1.7. Ierodoties šo Noteikumu 6.1.6. apakšpunktā norādītajā vietā un izkāpjot no Automašīnas, Lietotājs Iznomātāja Mobilajā lietotnē izvēlas komandu „Beigt braukšanu”. Lietotājs pārliecinās, ka Automašīna novietota atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un drošības prasībām, Automašīnai nav ārēju un iekšēju bojājumu, degvielas tvertnē ir vairāk nekā 25 % degvielas, Automašīnā nav atstātas Lietotāja mantas, Automašīnas atslēgas un dokumenti atrodas Automašīnā, Automašīnas interjers ir uzkopts un tajā neatrodas atkritumi.
 • 6.2. Degviela
 • 6.2.1. Katrā Automašīnā atrodas Circle K degvielas karte, kas ir Iznomātāja īpašums. Automašīnas uzpildīšanu Lietotājs veic patstāvīgi, jebkurā Circle K degvielas uzpildes stacijā, izmantojot Circle K degvielas karti. Degvielas cena ir iekļauta Nomas maksā, ko saskaņā ar Līgumu Nomnieks maksā Iznomātājam. Automašīna ir jāuzpilda tikai tad, ja tvertnē ir atlicis mazāk nekā 25 % degvielas.
 • 6.2.2. Degvielas karti aizliegts izmantot citu transportlīdzekļu vai tvertņu uzpildīšanai. Ja Lietotājs pārkāpj šo noteikumu, Iznomātājs vienmēr informē policiju par degvielas piesavināšanos. Nomnieks arī atlīdzina Iznomātājam par nelikumīgi izmantoto degvielu un papildus tam samaksā līgumsodu, kas norādīts pielikumā.
 • 6.2.3. Lietotājs gādā par degvielas kartes drošību un pēc lietošanas atstāj to Automašīnā, un kartes nozaudēšanas gadījumā nekavējoties par to informē Iznomātāju un Nomnieks atlīdzina ar nozaudēšanu saistītos zaudējumus un izdevumus.
 • 6.2.4. Ja degvielas līmenis Automašīnā samazinās līdz 25% no tvertnes apjoma, Lietotājs uzpilda Automašīnu tuvākajā Circle K degvielas uzpildes stacijā, kurai pieder degvielas karte. Degvielas kartes PIN kods norādīts uz kartes.
 • 6.3. Automašīnas izmantošanas citi noteikumi
 • 6.3.1. Nomnieks/Lietotājs nodrošina, ka Automašīna tiek izmantota Līguma noteikumos paredzētajam nolūkam, atbilstoši ražotāja ieteikumiem un lietošanas instrukcijām, kā arī ceļu satiksmes noteikumiem un citu Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
 • 6.3.2. Lietotājam nav tiesību izmantot Automašīnu ātrumsacīkstēm, citiem sporta veidiem vai citiem sportiskiem mērķiem, kā arī izmantot Automašīnu pastāvīgā palielinātas slodzes režīmā (smagu kravu pārvadāšanai utt.), mērķiem, kuriem Automašīna nav piemērota, un tādu darbību veikšanai, kas ir aizliegtas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 • 6.3.3. Lietotājam nav tiesību izmantot Automašīnu testa braucieniem, braukšanas apmācībai vai cilvēku pārvadāšanai komerciāla labuma gūšanai.
 • 6.3.4. Lietotājam nav tiesību izmantot Automašīnu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai.
 • 6.3.5. Lietotājam jānodrošina, ka Automašīnā netiek smēķēts, un, ja Automašīnā paredzēts pārvadāt dzīvniekus, tiem jāatrodas īpaši pielāgotās kastēs, un ir jāpārliecinās, ka Automašīna nav kļuvusi netīra pēc dzīvnieku pārvadāšanas. Ja Automašīnā smēķē vai pārvadā dzīvniekus, neievietojot tos īpašās pārvadāšanai paredzētās kastēs, vai arī tiek pārkāpta noteiktā procedūra, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu saskaņā ar Līgumsodu uzskaitījumu.
 • 6.3.6. Lietotājam nav tiesību pārvadāt vairāk pasažieru, nekā atļauts Automašīnas reģistrācijas apliecībā.
 • 6.3.7. Pat novietojot Automašīnu stāvvietā uz īsu laiku, Lietotājam jāpārliecinās, ka ir izslēgtas gaismas un mūzikas atskaņotājs, logiem un lūkai ir jābūt aizvērtiem, un visām slēdzenēm jābūt aizslēgtām, izmantojot Mobilo lietotni.
 • 6.3.8. Pēc Automašīnas izmantošanas laika beigām nomu ir atļauts pabeigt, novietojot Automašīnu Atrašanās vietās RP SIA Rīgas Satiksme pašvaldības āra autostāvvietu R, A, B, С zonās, un citās Atrašanās vietās, kas redzamas Mobilajā lietotnē, kas atrodas ar zaļu krāsu iekrāsotās teritorijas iekšpusē. Lai redzētu šīs Atrašanās vietas, Mobilajā lietotnē nospiest uz stāvvietas simbolu „P“.
 • 6.3.9. Lietotājs nodrošina, ka Automašīna netiek novietota privātās stāvvietās, pagalmos un stāvvietās, kas rezervētas trešo personu transportlīdzekļiem. Lietotājs nodrošina, ka Automašīna netiek atstāta vietās, kur transportlīdzekļu stāvēšanu aizliedz ceļa zīmes un marķējums. Lietotājam nav tiesību atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas zīmes „Apstāties aizliegts” un „Stāvēt aizliegts”, kā arī jebkādā citā veidā pārkāpt Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus. Nosacījumu, kas aizliedz atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas zīmes „Apstāties aizliegts” un „Stāvēt aizliegts”, piemēro visos gadījumos, kad zem minētajām zīmēm izvietotas papildzīmes, ar kurām precizē vai ierobežo zīmju darbību, proti, Lietotājam nav tiesību atstāt Automašīnu zonās, kur darbojas šīs zīmes un zem kurām ir izvietotas papildzīmes, ar ko precizē vai ierobežo ceļa zīmju darbības laiku. Lietotājs ir atbildīgs par ceļu satiksmes noteikumu un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, šī Līguma, šo Noteikumu pārkāpšanu, atstājot Automašīnu neatļautā vietā. Lietotājs, kurš Automašīnu tās izmantošanas laikā novieto maksas stāvvietās, pats apmaksā stāvvietu.
 • 6.3.10. Stingri aizliegts skenēt, kopēt, mainīt vai dzēst Automašīnas sistēmas datus vai mēģināt to darīt.
 1. AUTOMAŠĪNAS LIETOŠANAS IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI
 • 7.1. Lietotājam ir pienākums atdot Automašīnu tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Lietotājs saņēma Automašīnu, ņemot vērā parasto nolietojumu. Lai noteiktu, vai Automašīnas nolietojums ir parasts, Puses apņemas izmantot Latvijas Pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas un Latvijas Līzinga devēju asociācijas sagatavotās vadlīnijas, kas ir publicētas asociācijas tīmekļa vietnē: http://www.autoasociacija.lv/files/konsolideta_instrukcija_nolietojumam.pdf (šīs vadlīnijas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī valsts tehniskās apskates noteikumu prasības. Papildus citiem bojājumiem par parastu nolietojumu netiks uzskatīti šādi bojājumi:
 • 7.1.1. salauztas, deformētas vai kā citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas;
 • 7.1.2. darba kārtībā neesošas ierīces un aprīkojums;
 • 7.1.3. iespiedums korpusā, saplaisājusi krāsas kārta un būtiski skrāpējumi (krāsas kārtas bojājums līdz pat gruntējumam);
 • 7.1.4. krāsas kārtas nolietojums intensīvas Automašīnas mazgāšanas un tīrīšanas rezultātā;
 • 7.1.5. sliktas kvalitātes remontdarbi un defekti, kas radušies šādu sliktas kvalitātes remontdarbu rezultātā;
 • 7.1.6. saplaisājis Automašīnas vējstikls;
 • 7.1.7. Automašīnas vējstikla skrāpējumi, kas radušies neatbilstošas Automašīnas lietošanas un tīrīšanas rezultātā;
 • 7.1.8. interjera bojājumi, piemēram, dedzināšanas pēdas vai traipi uz sēdekļiem, salauztas priekšējā plastmasas paneļa daļas, bagāžnieka vāks, logu atvēršanas mehānisms, utt.
 • 7.1.9. bojāta korpusa ģeometrija.
 • 7.2. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Automašīnas atdošanu, ja Lietotājs izmanto Automašīnu bīstamā, nelikumīgā veidā un neievēro šo Noteikumu un Līguma prasības. Šādā gadījumā Lietotājam ir pienākums atdot Automašīnu Iznomātājam, atvedot to uz kādu no šo Noteikumu 6.3.8. punktā minētajām vietām ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no brīža, kad ir saņemts Iznomātāja pieprasījums (izmantojot Mobilo lietotni vai kādā citā Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautā veidā). Ja Lietotājs savlaicīgi neatdot Automašīnu Iznomātājam, Iznomātājam ir tiesības bloķēt tās kontroli, atgūt Automašīnu un ziņot policijai.
 • 7.3. Ja Lietotājs pēc Automašīnas nomas perioda beigām vai pēc Iznomātāja pieprasījuma šo Noteikumu 7.2. punktā minētajā gadījumā neatdod Automašīnu noteiktā kārtībā, Iznomātajam ir tiesības jebkurā laikā ziņot policijai vai citām trešajām personām par Automašīnas zādzību, kā arī Iznomātājam ir tiesības bloķēt Automašīnas aizdedzes darbību.
 1. AUTOMAŠĪNAS DARBĪBAS KĻŪMES UN BOJĀJUMI

 • 8.1. Ja Automašīna ir sabojājusies, uz vadības paneļa parādās brīdinājuma signāli, ir dzirdamas aizdomīgas blakus skaņas un nav iespējams turpināt drošu Automašīnas lietošanu, Lietotājam nekavējoties ir jāpārtrauc Automašīnas lietošana, jāinformē Iznomātājs, izmantojot viedtālruni, par radušos problēmu un jāpilda Iznomātāja norādījumi.
 • 8.2. Ja Automašīna ir bojāta ceļu satiksmes negadījumā vai kādu citu apstākļu rezultātā, Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju un attiecīgās iestādes (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, u.c.), aizpildīt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu un veikt visas nepieciešamās darbības, lai izvairītos vai samazinātu tūlītējus draudus Automašīnas, cilvēku un īpašuma drošībai. Konsultācijām par apdrošināšanu un saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu jāzvana Iznomātāja partnerim apdrošināšanas jautājumos uz tālruņa numuru 8333 vai +371 6709 4077.
 • 8.3. Lietotājam ir tiesības atstāt negadījuma vietu vienīgi, ja:
 • 8.3.1. policija ir pabeigusi datu par negadījumu iegūšanu (vai gadījumos, kad tas nav iespējams, pēc atbilstoša paziņojuma sniegšanas Iznomātājam saskaņā ar šo Noteikumu 8.2. punktu);
 • 8.3.2. konsultējoties ar Iznomātāju, ir veikti nepieciešamie pasākumi pierādījumu saglabāšanai un zaudējumu samazināšanai;
 • 8.3.3. Automašīna ir nodota evakuēšanas uzņēmumam vai kā citādi drošā veidā novietota pēc konsultēšanās ar Iznomātāju, vai Lietotājs to ir aizvedis no notikuma vietas.
 • 8.4. Lietotājam ir jānodrošina, lai Automašīna vairs netiktu lietota, ja tā ir bojāta, jo tālāka tās lietošana var radīt vēl lielākus bojājumus, palielināt zaudējumus vai radīt risku satiksmes drošībai.
 • 8.5. Ja šajā Līgumā vai Noteikumos nav noteikti citi termiņi, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam zaudējumus, soda naudas, nokavējuma procentus, citus zaudējumus un izmaksas, kompensācijas un citas summas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
 1. APDROŠINĀŠANAS SEGUMS

 • 9.1. Iznomātāja Automašīnām tiek nodrošināta obligātā civiltiesiskā transporta apdrošināšana (OCTA) un KASKO apdrošināšana.
 • 9.2. Ja Iznomātāja Automašīna tiek bojāta laikā, kad to izmanto Lietotājs, vai ja Lietotājs rada Automašīnai bojājumus, Nomniekam saskaņā ar izvēlēto tarifu Mājas lapā ir pienākums samaksāt pašrisku bojājumiem EUR 0 (nulle) vai EUR 300 (trīs simti) apmērā.
 • 9.3. Neatkarīgi no iepriekš minētā Nomnieks uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, ja Lietotājs ir bijis rupji nolaidīgs vai ja zaudējumu nesedz apdrošināšanas polise, ar nosacījumu, ka Nomnieks uzņemas atbildību par šādu zaudējumu samaksu saskaņā ar šiem Noteikumiem, Līgumu un Līgumsodu uzskaitījumu. Šajā gadījumā apstākļiem, kādēļ apdrošināšanas sabiedrība nekompensē zaudējumus, nav nekādas nozīmes (beznosacījumu atskaitījums, neapdrošināts gadījums, u.c.).
 • 9.4. Apdrošināšanas sabiedrība zemāk minētajos noteiktos gadījumos pēc atlīdzības izmaksas Iznomātājam ir tiesīga pieprasīt visu izmaksāto summu atmaksu no Nomnieka, ja zaudējumi Iznomātāja Automašīnai ir radušies Nomnieka/Lietotāja vainas vai rīcības rezultātā. Nomnieks piekrīt, ka tas ir informēts par gadījumiem, kuros apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības pieprasīt izmaksāto summu atmaksu no Nomnieka, jo īpaši:
 • 9.4.1. Ja zaudējumi Automašīnai tika nodarīti laikā, kad to vadīja persona, kas nav līgumslēdzējpuse starp Iznomātāju un Nomnieku noslēgtajā Līgumā, t. i. vadītājs nav likumīgais/autorizētais Lietotājs.
 • 9.4.2. Ja Automašīna tika bojāta, un tās Lietotājs pameta negadījuma vietu pirms policijas vai citas kompetentās iestādes pārstāvju ierašanās gadījumos, kad šādu iestāžu klātbūtne negadījuma vietā ir noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
 • 9.4.3. Ja Automašīna tika nozagta, bojāta vai iznīcināta tādēļ, ka nebija aizvērti logi vai jumta lūka, vai nebija aizslēgtas Automašīnas durvis.
 • 9.4.4. Ja Automašīna tika bojāta laikā, kad to vadīja Lietotājs, kuram nav derīgas autovadītāja apliecības, un Nomnieks nepārbaudīja vadītāja apliecības spēkā esamību.
 • 9.4.5. Ja Automašīna tika bojāta, jo Lietotājs neievēroja starp Iznomātāju un Nomnieku noslēgtā Līguma prasību droši atstāt iznomāto Automašīnu noteiktās satiksmei paredzētās vietās.
 1. PRASĪBAS PERSONĀM, KAS IZMANTO AUTOMAŠĪNAS, UN NOMNIEKA PIENĀKUMI

 • 10.1. Nomniekam jābūt Personas kontam, kuru Iznomātājs ir apstiprinājis, un tiesības saņemt un lietot Iznomātāja Automašīnu ir sniegtas vienīgi Lietotājam, kurš:
 1. ir sasniedzis vismaz 21 gadu vecumu, kuram ir B kategorijas autovadītāja apliecība un braukšanas stāžs nav mazāks par 2 (diviem) gadiem;

 2. ir autorizēts Mājas lapā;

 3. visā nomas periodā nēsā līdzi derīgu autovadītāja apliecību un ievēro visas Līguma un Noteikumu prasības.

 • 10.2. Nomniekam jānodrošina, ka Nomnieka vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja autorizētais Lietotājs atbilst 10.1. punktā norādītajām prasībām, izmantojot Automašīnu, ievēro visus Līguma nosacījumus (ieskaitot Noteikumus), ceļu satiksmes noteikumus un citus Latvijas Republikas tiesību aktus.
 • 10.3. Iznomātājs aktivizē Personas kontu uz laiku, kas nepārsniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus. Lai aktivizētu Personas kontu uz nākamajiem 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, Nomniekam jāpārskata autorizētie Lietotāji un to dati Mājas lapā. Lietotāju autovadītāja apliecības, kuras nav izsniegtas ES/EEZ/Šveicē, ir jāaktivizē uz laiku, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus pēc ierašanās Latvijā. Ja Nomnieks/Lietotājs neievēro šo prasību, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Personas kontu.
 • 10.4. Ja autovadītāja apliecība tiek anulēta vai pazaudēta, tiesības lietot Iznomātāja Automašīnu tiks nekavējoties apturētas uz apliecības anulēšanas vai neesamības laiku. Tādi paši nosacījumi ir attiecināmi arī uz Automašīnas vadīšanas aizlieguma laiku. Lietotājam ir pienākums bez liekas kavēšanās informēt Nomnieku par tā braukšanas tiesību spēkā esamības apturēšanu vai ierobežošanu, spēkā esošiem braukšanas aizliegumiem vai autovadītāja apliecības darbības pagaidu apturēšanu.
 • 10.5. Lietotājs Automašīnas vadīšanas laikā nedrīkst būt alkohola (attiecināms pilnīgs alkohola lietošanas aizliegums (0,0‰)), kā arī narkotisko, psihotropo vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē.
 • 10.6. Lietotājam Automašīnas izmantošanas laikā ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus un citas normatīvo aktu prasības Latvijas Republikā.
 • 10.7. Iznomātājs patur tiesības atteikt Nomnieka/Lietotāja reģistrēšanu, ja pastāv iemesls uzskatīt, ka viņš/viņa/tas nerīkosies saskaņā ar Līguma un šo Noteikumu prasībām.
 1. NOMNIEKA UN LIETOTĀJA ATBILDĪBA

 • 11.1. Nomnieks ir atbildīgs par Automašīnu no tās lietošanas sākuma (Noteikumu 6.1.1. punkts) līdz beigām (Noteikumu 6.1.7. punkts), līdz ar to visā Automašīnas izmantošanas laikā Nomnieks uzņemas atbildību, kas pielīdzināma paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildībai. Tas bez ierobežojuma ietver arī Automašīnas, tās atslēgu un aksesuāru (tostarp degvielas kartes) zādzību, bojājumu vai zudumu. Ja Automašīnas apdrošināšanai nav nepieciešamā seguma, tad Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam nodarītos zaudējumus un izmaksas, kas radušās, ja trešās personas vēršas pret Iznomātāju saistībā ar jebkādu Nomnieka/Lietotāja rīcību Automašīnas izmantošanas laikā.
 • 11.2. Nomnieks norēķinās saskaņā ar izvēlēto tarifu Mājas lapā un maksā Nomas maksu saskaņā ar šo Līgumu pēc rēķina saņemšanas no Iznomātāja, veicot bankas pārskaitījumu. Iznomātājs izsūta Nomniekam rēķinu par Pakalpojumiem par iepriekšējām divām nedēļām uz Mājas lapā reģistrēto e-pastu un ievieto rēķinu Mājas lapā divas reizes mēnesī ne vēlāk kā katra mēneša 1. un 15. datumā. Nomnieks apmaksā rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Saņemot rēķinus Mājas lapā un/vai e-pastā, Nomnieks 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pārbauda, vai rēķinā norādītie dati ir pareizi. Ja Nomnieks rēķinā konstatē nepareizus datus, tad tas sazinās ar Iznomātāju pa e-pastu. Ja Nomnieks neiesniedz iebildumus iepriekš minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Nomnieks piekrīt saņemtajam rēķinam.
 • 11.3. Jebkurā gadījumā Līgumsodu uzskaitījumā, Līgumā un Noteikumos minēto sankciju piemērošana neatbrīvo Nomnieku no Līgumā un Noteikumos minēto pienākumu izpildes.
 • 11.4. Ja Nomnieks neizmanto kādas Līgumā un Noteikumos minētās tiesības, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām, un daļēja šādu tiesību izmantošana nenozīmē, ka tās nevarēs izmantot arī turpmāk.
 • 11.5. Ja Lietotājs neinformē Iznomātāju par Automašīnas, tās aprīkojuma un dokumentācijas bojājumiem, defektiem un citām neatbilstībām līdz Automašīnas reālās lietošanas brīdim, Nomnieks uzņemas atbildību par visiem iepriekš minētajiem konstatētajiem bojājumiem, neatbilstībām un defektiem.
 • 11.6. Zaudējumus, kas radušies Iznomātājam saskaņā ar šo Līgumu, kas ir noslēgts ar Nomnieku, sedz Nomnieks. Ja Lietotājs neievēro ceļu satiksmes noteikumus un citas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā rezultātā Iznomātājam ir jāveic papildu darbības (piemēram, Iznomātājam jāpārsūta policijas protokoli, rēķini u.c.), Nomniekam ir pienākums samaksāt Līgumsodu uzskaitījumā noteikto sodu un atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās šī pārkāpuma rezultātā.
 • 11.7. Nomniekam pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums samaksāt Iznomātājam soda naudu EUR 30 (trīsdesmit) apmērā par Līgumā un Noteikumos minēto pienākumu neizpildi vai pārkāpumu ar nosacījumu, ka Līgumsodu uzskaitījumā vai citos Līguma vai Noteikumu nosacījumos šim pārkāpumam nav noteikts cits atbildības apmērs.
 • 11.8. Nomnieks/Lietotājs apliecina un piekrīt, ka Iznomātāja rīcībā esošie Nomnieka/Lietotāja personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, tiesu izpildītājiem un citām personām maksājumu un parādu piedziņas nolūkā.
 • 11.9. Ja Lietotājs nepilda Noteikumos un Līgumā minētās prasības, Nomniekam tiks piemērots Līgumsodu uzskaitījumā un Līgumā noteiktais sods. Nomnieks apliecina, ka šāds sods ir neliels, saprātīgs un piekrīt, ka tā apmēru nevajag samazināt, jo saskaņā ar Pušu vienošanos, šis ir minimālais sods, un Iznomātājam nav jāpierāda zaudējumi un izmaksas, kas radušās Lietotāja darbību rezultātā, kurš pārkāpis Noteikumos un Līgumā minētās prasības.
 • 11.10. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji veikt Noteikumu grozījumus par to paziņojot 10 (desmit) darba dienas pirms grozījumu veikšanas, nosūtot Nomniekam/Lietotājam paziņojumu par šādu grozījumu veikšanu e-pastā. Pēc paziņojuma Nomniekam/Lietotājam par Līguma vai Noteikumu, vai Līgumsodu uzskaitījuma grozījumiem saņemšanas un termiņa beigām Nomnieks/Lietotājs turpmāk izmantos šādus Noteikumu grozījumus attiecībā uz iepriekš minētajiem Pakalpojumiem. Ja Nomnieks/Lietotājs pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas turpina izmantot Līgumā minētos Pakalpojumus, tiks uzskatīts, ka viņš/viņa/tas piekrīt šādiem grozījumiem. Ja Nomnieks nepiekrīt iepriekš minētajiem grozījumiem Nomnieks sazinās ar Iznomātāju, Lietotājs ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas atved Automašīnu uz noteikto Atrašanās vietu, vai atbilstoši pabeidz Automašīnas izmantošanu, izbeidz Līgumā un Noteikumos minēto Pakalpojumu izmantošanu.
 1. AUTOMAŠĪNAS DEFEKTI, NESAVIENOJAMĪBA UN AR TO SAISTĪTĀ IZNOMĀTĀJA ATBILDĪBA

 • 12.1. Iznomātājs nodrošina, ka Automašīna ir darba kārtībā un gatava ekspluatācijai.
 • 12.2. Automašīnas defekti, kuriem nav un pārskatāmā nākotnē nebūs nekādas ietekmes uz ceļu satiksmes drošību, kā arī defekti, kas nav radušies Iznomātāja veiktas neatbilstošas Automašīnas tehniskās apkopes rezultātā, netiek uzskatīti par defektiem.
 • 12.3. Iznomātājs atbild par Līgumā norādīto saistību izpildi un atlīdzina jebkādus tiešos zaudējumus, kas Nomniekam radušies dēļ Iznomātāja saistību nepienācīgas izpildes. Iznomātājs neatbild par vietējo varas iestāžu vai citu trešo personu veiktām darbībām vai bezdarbības. Iznomātājs neatbild arī par zaudējumiem, kas Nomniekam/Lietotājam radušies vai var rasties dēļ neefektīvas Automašīnas izmantošanas, un zaudējumiem, kas radušies, ja Automašīna neattaisno Lietotāja/Nomnieka cerības. Jebkurā gadījumā Iznomātājs neatbild par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, un šī Līguma ietvaros atlīdzināto zaudējumu summa nepārsniedz to summu, kuru izmaksātu apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi Iznomātāju.
 • 12.4. Iznomātājs neatbild par Nomniekam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies, ja Nomnieks/Lietotājs nav varējis izmantot Automašīnu negadījuma dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus Iznomātāja kontroles.
 • 12.5. Ja Iznomātājs nespēj nodrošināt Lietotāja rezervētās Automašīnas nomu (t.i., rezervētā Automašīna vai cita Automašīna rezervācijas laikā neatrodas Lietotāja izvēlētajā vietā vai Automašīna ir tehniski nepiemērota un nav pieejama ekspluatācijai), un šie apstākļi ir kļuvuši zināmi pirms Automašīnas nomas sākuma, ja vien Puses nav vienojušās savādāk, Lietotājam, par šo faktu informējot Iznomātāju, pēc Iznomātāja izvēles 1) tiek atlīdzināti Nomniekam/Lietotājam taksometra izdevumi, par ko puses vienojas pa tālruni (izdevumi tiek atlīdzināti, Nomniekam iesniedzot rēķinu par minēto summu), vai 2) ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā Lietotājam tiek piegādāta cita Automašīna.
 • 12.6. Ja Automašīna sabojājas un turpmāk nevar tikt izmantota pēc tam, kad Lietotājs jau ir sācis lietot Automašīnu, un ja Puses nav vienojušās savādāk, Iznomātājs Nomnieka rēķinā neiekļauj Nomas maksu par attiecīgo izbraukumu.
 • 12.7. Ja Iznomātājam ir pienākums atgriezt Nomniekam jebkādu summu, ja vien Puses nav vienojušās savādāk, šīs summas tiek atgrieztas uz to pašu bankas kontu, kurš norādīts Līgumā.
 • 12.8. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus, par to paziņojot 10 (desmit) darba dienas pirms grozījumu veikšanas, izmantojot Mobilo lietotni/Mājas lapu, un informējot par to Nomnieku/Lietotāju e-pasta vēstulē. Nomnieks šos grozījumus iepriekš minētā termiņa laikā pieņem vai noraida. Ja pēc šī paziņojuma Nomnieks/Lietotājs turpina izmantot šajā Līgumā un Noteikumos ietvertos Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Nomnieks/Lietotājs piekrīt minētajiem grozījumiem. Ja Nomnieks nepiekrīt grozījumiem, tad Nomniekam ir jāsazinās ar Iznomātāju.
 • 12.9. Nekādos apstākļos Iznomātājs neatbild par Lietotāja Automašīnā atstātajām mantām.
 1. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

 • 13.1. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • 13.2. Iznomātājs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un bez ierunām no tās tiek atbrīvots, ja Nomnieks/Lietotājs nav iepazinies ar Noteikumiem un Līgumu, lai arī Nomniekam/Lietotājam šāda iespēja tikusi nodrošināta.
 • 13.3. Iznomātājs var vienpusēji grozīt Noteikumus par to paziņojot Nomniekam/Lietotājam 10 (desmit) darba dienas pirms grozījumu veikšanas e-pastā un/vai Mobilajā lietotnē. Ja Nomnieks pēc iepriekš minētā paziņojuma saņemšanas turpina izmantot Līgumā/Noteikumos minētos Pakalpojumus, tad tiks uzskatīts, ka Nomnieks piekrīt šādiem Noteikumu grozījumiem. Šī iemesla dēļ Nomniekam/Lietotājam tiek ieteikts iepazīties ar Noteikumiem pirms katras Automašīnas nomas uzsākšanas.
 • 13.4. Ja Latvijas Republikas varas iestādes pieņem lēmumus, ar kuriem tiek mainītas vai no jauna noteiktas nodevas, nodokļi vai citas monetārās saistības, kas iekļautas šajā Līgumā vai Noteikumos, vai Līgumsodu uzskaitījumā saistībā ar maksu par Iznomātāja sniegtajiem Pakalpojumiem un to gala cenu, Iznomātājs ir tiesīgs mainīt Nomas maksu, bet ne vairāk kā to ietekmē mainītie apstākļi. Šādā gadījumā sniegto Pakalpojumu Nomas maksas pārrēķins netiks uzskatīts par grozījumiem Nomas maksā vai Pakalpojuma sniegšanas Noteikumos. Par Līgumā, Noteikumos publicēto informatīvo datu (piemēram, kontaktinformācijas, tālruņu numuru, pakalpojumu nosaukumu, utt.) grozījumiem Iznomātājs iepriekš informē Nomnieku.
 • 13.5. Katra Puse apņemas informēt otru Pusi rakstveidā, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja tiek mainīta juridiskā adrese vai cita Līgumā norādītā kontaktinformācija.
 • 13.6. Noteikumos izmantotajiem ar lieliem burtiem rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā, izņemot gadījumus, kad šajos Noteikumos skaidri un nepārprotami noteikts savādāk.

Pārkāpums Soda apmērs,EUR Paskaidrojums
1 Neatgriezeniski sabojāta navigācijas ierīce un/vai Automašīnas sistēma Lietotāja vainas dēļ 200 Navigācijas ierīce un Automašīnas sistēma ir neatņemamas Automašīnas sastāvdaļas un būtiskas Iznomātāja darbībai
2 Pazaudēta vai sabojāta aizdedzes atslēga un/vai Automašīnas dokumenti Lietotāja vainas dēļ 200 Pēc nomas pārtraukšanas aizdedzes atslēga un dokumenti jāatstāj Automašīnā
3 Smēķēšana Automašīnas interjerā 100 Profesionāla Automašīnas interjera uzkopšana ir nepieciešama, lai novērstu nikotīna aromātu
4 Soda nauda par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu Automašīnas interjerā 50 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
5 Dzīvnieku transportēšana bez īpaši pielāgotām kastēm Automašīnas interjerā 100 Profesionāla Automašīnas interjera uzkopšana ir nepieciešama, lainoņemtu netīrumus
6 Papildus Automašīnas interjera tīrīšana 150 Profesionāla Automašīnas uzkopšana papildus parastajai uzkopšanai
7 Atkritumu atstāšana Automašīnas interjerā 30 Pēc nomas pārtraukšanas, Automašīnas interjerā nedrīkst atstāt atkritumus, pārtikas produktus, dzērienus, šķidrumus un citus priekšmetus
8 Automašīnas interjers un/vai tā daļas ir bojātas Pilnībā jāatlīdzina visas tīrīšanas un remonta izmaksas Automašīnas interjera rekonstrukcijai var būt nepieciešama profesionāla tīrīšana, remonts un oriģinālās detaļas
9 Ja Automašīnas nomas laikā tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi un/vai citi normatīvie akti, tad paziņojums par pārkāpumu tiek nosūtīts Nomniekam pēc nomas beigām 30 + sods no trešās personas pēc izrakstītās soda kvīts Sods sastāv no Iznomātāja administratīvajiem izdevumiem un papildus Nomniekam ir jāmaksā sods, ko piestāda trešā persona par veiktajiem pārkāpumiem
10 Darbības, kas saistītas ar atkārtotiem paziņojumiem par soda naudām 25 Sods, lai segtu Iznomātāja administratīvos izdevumus
11 Automašīnu vada trešā persona на Automašīnu vada trešā persona, kas nav šī Līguma Puse vai Lietotājs 250 Tikai Nomniekam ir tiesības vadīt Automašīnu
12 Nomnieks atklāja Lietotāja konta datus (lietotāja vārds, parole) citai personai 250 Tikai Nomniekam ir tiesības izmantot Lietotāja konta datus
13 Neveiksmīga vai kavēta informēšana par satiksmes negadījumu 300 Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam nekavējoties jāinformē policiju, citas iestādes (ja nepieciešams) un Iznomātāju
14 Nav ievēroti Iznomātāja vai Iznomātāja operatora sniegtie norādījumi (gadījumā, kad Automašīnai konstatēta tehniska kļūme, bojājumi, avārija, u.c.) 250 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
15 Automašīna tiek bojāta vai iznīcināta satiksmes negadījumā Lietotāja vainas dēļ 500 +Kompensēt visus bojājumus un zaudējumus, ja tos nekompensē apdrošināšanas sabiedrība Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
16 Automašīna tiek nozagta (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Automašīnas konfiskāciju) Nomnieka/Lietotāja vainas dēļ  Kompensēt visas izmaksas un zaudējumus, ja tos nekompensē apdrošināšanas sabiedrība Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
17 Automašīna nav atstāta lietošanas Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un teritorijā, bet ir Rīgā, un degvielas tvertnē degvielas līmenis ir mazāks par 25 % no degvielas tvertnes 30 Automašīna jātransportē uz tuvāko Atrašanās vietu Rīgā
18 Automašīna nav atstāta lietošanas Noteikumos norādītajā Atrašanās vietā un teritorijā , nav Rīgā, un degvielas tvertnē degvielas līmenis ir mazāks par 25 % no degvielas tvertnes 50 + Automašīnas transportēšanas izmaksas Automašīna jātransportē uz tuvāko Atrašanās vietu Rīgā. Soda naudu sastāda sods un Automašīnas transportēšanas izmaksas.
19 Automašīna tiek vadīta un/vai atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas 500 Automašīnas nedrīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas teritorijas
20 Degvielas daudzuma nesakritība, salīdzinot ielieto degvielas daudzumu ar Automašīnā esošo degvielas daudzumu 50 Ja Lietotājs ir rūpīgs lietotājs, nevajadzētu būt nesakritībai
21 Automašīnas uzpildīšana ar neatbilstošu degvielu 1000 Automašīnas ir būtiskas Iznomātāja darbībai
22 Degvielas karte tiek izmantota citu transportlīdzekļu uzpildīšanai vai degviela tiek pildīta citos traukos 100 + Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējums un izmaksas Degvielas karte jāizmanto Iznomātāja Automašīnām, citos gadījumos tiks ziņots policijai par degvielas piesavināšanos
23 Pazaudēta vai bojāta degvielas karte 50 + Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējums un izmaksas Sods, lai segtu Iznomātāja administratīvos izdevumus un zaudējumus
24 Automašīnu atstāj nepieņemamā vietā Rīgā 30 + Automašīnas transportēšanas izmaksas Automašīna jāatstāj Rīgas pilsētā, vietā kura norādīta Līgumā
25 Automašīna atstāta Atrašanās vietā ar ieslēgtām gaismām un/vai atvērtiem logiem 50 Lietotājam jānodrošina Automašīnas drošība
26 Braukšana ar Automašīnu alkohola reibumā, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē 1000 Ir aizliegts braukt alkohola reibumā, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē

Iznomātājs ļoti nopietni attiecas pret Nomnieka/Lietotāja datu privātumu. Datu privātums un Nomnieka/Lietotāja privātās sfēras aizsardzība datu apstrādē ir būtisks jautājums, kuru Iznomātājs ņem vērā savos biznesa procesos. Iznomātājs apstrādā Nomnieka/Lietotāja datus, tikai balstoties uz piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (kā arī visiem saistošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem).

 1. Datu vākšana, apstrāde un izmantošana Līguma saistību izpildei

Iznomātājs izmanto datus, tostarp par Automašīnu lietojumu (piemēram, nomas perioda sākumu un beigām, nobraukto kilometru skaitu, nomas Automašīnas atrašanās vietu nomas perioda sākumā un beigās, Automašīnas novietošanu, Automašīnas statusu atbilstīgi nomas Līgumam, degvielas patēriņu) tādā apjomā, kāds nepieciešams līgumisko attiecību ar Nomnieku/Lietotāju izpildei. Tas attiecas arī uz datu izmantošanu, lai atklātu, labotu kļūdas un nepilnības nomas procesos un vispārējā darbībā.

 1. Par Lietotāja veiktajiem nomas procesiem tiek vākti un uzglabāti dati par izbraukšanas vietu, laiku un galamērķi, izmantošanas veidu un laiku, kā arī nobraukto attālumu kilometros. Šos datus var jebkurā laikā aplūkot Mobilajā lietotnē/Mājas lapā. Dati ir pamats maksājumam.
 2. Iznomātājs patur tiesības noteikt Automašīnas ģeogrāfisko atrašanās vietu, ja pastāv objektīvi fakti, kas norāda uz ārkārtas situāciju vai smagu šī Līguma un Noteikumu pārkāpumu (jo īpaši zādzību, vandālismu, Līgumā noteiktās Mājas teritorijas atstāšanu), kā arī tiesības pārbaudīt šos faktus un iniciētu atbalsta vai citus pretpasākumus. Smaga šī Līguma pārkāpuma gadījumā var tikt veikta nepārtraukta ģeogrāfiskās atrašanās vietas un ātruma noteikšana, jo īpaši gadījumos, kad Automašīna atstāj Līgumā noteikto izmantošanas Mājas teritoriju (Līguma 2.16. punkts).
 3. Ja nomas vai reģistrācijas ietvaros tiek izmantoti trešo personu pakalpojumi, Iznomātājs ir tiesīgs nodot Nomnieka/Lietotāja personīgos datus minētajām trešajām personām tādā apjomā, kas nepieciešams ar Nomnieka noslēgto Līguma saistību izpildei.
 4. Iznomātājs izmanto Nomnieka/Lietotāja norādīto e-pasta vai pasta adresi, lai informētu saskaņā ar piemērojamajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem par izmaiņām produktos un Pakalpojumos, kas attiecas uz šo Līgumu, kā arī lai nosūtītu Nomniekam/Lietotājam citu likumā noteikto informāciju.
 5. Cita datu izmantošana

Jebkāda datu izmantošana, kas pārsniedz līgumisko saistību izpildei nepieciešamo, tiks veikta tikai tādā apjomā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas likums vai kam Nomnieks/Lietotājs ir sniedzis piekrišanu.

6.1 Datu nodošana varas iestādēm

Iznomātājs var nodot Nomnieka/Lietotāja personīgos datus iestādēm, kas veic administratīvo vai krimināltiesisko vajāšanu, Latvijas Republikas likumos paredzētajā apmērā.

6.2 Datu nodošana, ja neatļauti novietota Automašīnu privātīpašumā

Iznomātājs patur tiesības nodot informāciju, kas nepieciešama saziņai ar attiecīgo Nomnieku (vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese) un Lietotāju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese), trešajām personām, lai tās varētu vērsties tieši pret Nomnieku, ja trešo personu pret Iznomātāju iesniegtie prasījumi par Automašīnas novietošanas pārkāpumiem privātā teritorijā ir acīmredzami pamatoti.

6.3 Informācijas pārbaude

Krāpšanas novēršanas nolūkos Iznomātājs var Nomnieka sniegtos reģistrācijas datus Līguma noslēgšanai pārbaudīt Uzņēmumu reģistrā, lai pārliecinātos vai Nomnieks ir reģistrēts un vai ar Nomnieku var sazināties norādītajā adresē. Pārbaudīšana var tikt veikta gan sākotnējās reģistrācijas laikā, gan arī mainot nosaukumu vai adresi. Turklāt Iznomātājs patur tiesības veikt atkārtotu adreses pārbaudi, ja pastāv pamatotas aizdomas par datu ticamību. Iznomātājs patur tiesības atteikt Nomnieka aktivizēšanu, ja adreses pārbaudes rezultāti ir negatīvi.

6.4 Datu izmantošana klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkā

Iznomātājs izmanto Nomnieka/Lietotāja datus arī klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas nolūkiem. Piemēram, Iznomātājs saglabā klientu apkalpošanas servisā saņemtos pieprasījumus (piemēram, pa tālruni, e-pastu, vēstulē vai sociālajos mēdijos) un attiecīgās atbildes, kā arī citus Nomnieka/Lietotāja profila datus. Tādējādi Iznomātājs var labāk atbildēt uz pieprasījumiem un ierosinājumiem izmaiņām, kā arī informēt attiecīgo Nomnieku, piemēram, pa e-pastu, tiklīdz izvēlētā funkcija vai Pakalpojums ir pieejams. Papildus tam Iznomātājs izmanto arī Mobilajā lietotnē/Mājas lapā reģistrētos tālruņa numurus un e-pasta adreses, lai identificētu Nomniekus/Lietotājus saziņā ar klientu apkalpošanas darbiniekiem. Tādējādi Iznomātājs var efektīvāk apstrādāt klientu pieprasījumus.

 1. Ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana

Saistībā ar datu izmantošanu atbilstoši datu Privātuma politikai, Iznomātājs izmanto trešo personu pakalpojumus. Šo pakalpojumu sniedzēju pienākums ir pašiem apstrādāt personas datus saskaņā ar norādēm un pārraudzībā, kas ir saskaņā ar ārējo pakalpojumu sniedzēju iekšējiem standartiem. Iznomātājs nekontrolē un nav atbildīgs par ārējo pakalpojumu sniedzēju iekšējiem procesiem.

 1. Iznomātājs izmanto Nomnieka datus un Lietotāja datus par lietošanu (piemēram, vecums vai Pakalpojumu izmantošanas biežums) statistikas analīzes izveides, produktu un Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkiem. Šiem nolūkiem dati ir anonīmi un tiek apstrādāti tikai anonīmi.
 2. Piekrišanas atsaukšana un tiesības iebilst

Paziņošana par sniegto piekrišanu atsaukšanu var tikt veikta pa pastu Rīga, Kungu iela 8, LV-1050 vai e-pastu info@carguru.lvNomnieks/Lietotājs var jebkurā laikā iebilst viņa/viņas/tā e-pasta adreses, datu turpmākai izmantošanai reklāmas nolūkos un mārketinga izpētei, par to nosūtot paziņojumu uz iepriekš minētajām adresēm. Atsaukšanas vai iebildes rezultātā nerodas nekādas citas izmaksas, izņemot pasta sūtīšanas izmaksas, ko Nomnieks sedz patstāvīgi. Ja Nomnieks/Lietotājs atsauc viņa/viņas/tā piekrišanu, Iznomātājs vairs nevar informēt Nomnieku/Lietotāju par jaunumiem, reklāmām un īpašajiem piedāvājumiem; vienlaicīgi tiek atsaukta jebkāda sniegtā piekrišana jaunumu saņemšanai. Nomnieks var aplūkot tiešsaistē noteiktus datus, kā arī tos dzēst vai mainīt, ja nepieciešams. Ja, neskatoties uz Iznomātāja centieniem nodrošināt datu pareizību un aktualitāti, tiek saglabāta nepareiza informācija, Iznomātājs to pēc Nomnieka/Lietotāja pieprasījuma nekavējoties izlabos.

 1. Datu drošība

Iznomātājs izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu pārvaldītos datus no to sagrozīšanas, zuduma, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. Iznomātājs nepārtraukti uzlabo savus drošības pasākumus, sekojot tehnoloģijas attīstībai.

 1. Pārskatīšanas klauzula

Iznomātājs patur tiesības veikt izmaiņas spēkā esošajā Datu privātuma politikā un informēt Nomnieku/Lietotāju par jebkādiem grozījumiem e-pastā, Mājas lapā un/vai Mobilajā lietotnē. Atjaunotā redakcija tiks publicēta Mobilajā lietotnē/Mājas lapā. Nomniekam/Lietotājam pirms katras rezervācijas jāpārbauda, vai nav pieejama atjaunota redakcija.